Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA. de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària d'Accionistes a celebrar el proper dia 30 d'abril de 2020, a les 10 h en primera convocatòria, i l'endemà de la mateixa hora a segona convocatòria, al domicili social situat a Ibros (Jaén), Barriada del Pont s/n, d'acord amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Ratificació de la constitució de la Junta Universal, de lOrdre del Dia, així com dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segon: Aprovació, si escau, de la gestió de lòrgan dadministració de lentitat, corresponent a lexercici tancat el 31/10/2019.

Tercer: Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat el 31/10/2019.

Cambra: Aprovació, si escau, de la Proposta d'Aplicació del resultat de l'exercici esmentat.

Cinquè: Ratificar la retribució del Consell dAdministració.

Sisè: Lectura i aprovació de lacta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital.

A Ibros, a 18 de març de 2.020.

El President del Consell d'Administració, Don Hugo L. Espuny Camacho.