Sklic redne skupščine delničarjev

hec Oglasi

Upravni odbor družbe RIOSA-REFINACION INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el día 30 de Abril de 2018 a las 10:00 horas, con el siguiente,

 VRST DNEVA:

Prvič: ratifikacija sestave redne skupščine, dnevnega reda ter položajev predsednika in sekretarja le-tega.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Ratificar la retribución de los Administradores.

Šest: Branje in potrditev zapisnika. 

Navedena je pravica delničarjev, da pisno, pred ali ustno med skupščino, zahtevajo poročila ali pojasnila, za katera menijo, da so potrebna o zadevah dnevnega reda, pri upravnem organu, ki jih bo posredoval ustno ali pisno. , glede na čas in naravo zahtevanih podatkov v skladu s 197. členom Prečiščenega besedila Zakona o kapitalskih družbah.

En Ibros, a 29 de Marzo de 2.018.

Predsednik upravnega odbora, g. Hugo L. Espuny Camacho.