Convocatòria de la Junta General Extraordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Extraordinària que tindrà lloc al domicili social, situat a Barriada del Pont, s/n, a Ibros, Jaén, el 16 de Desembre a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i l'endemà de la mateixa hora en segona convocatòria, al domicili social situat a Ibros (Jaén), Barriada del Pont s/n, d'acord amb el següent,

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Cessament dels membres del Consell d'Administració anterior i nomenament dels nous consellers.

Segon: Ratificació de tots els actes d'administració des del 2 de maig 2019

Tercer: Ratificació de l'aprovació de la gestió i dels comptes anuals tancats el 31 d'octubre del 2018.

Cambra: Delegació de facultats per executar i elevar a públic els anteriors acords. 

Cinquè: Lectura i aprovació de l'acta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital.

A Ibros, 7 de novembre de 2.019.

El President del Consell d'Administració, Don Hugo L. Espuny Camacho.