Warunki prawne


Na tej stronie można znaleźć umowy prawne dotyczące korzystania z tego portalu internetowego i przetwarzania danych.

Należy pamiętać, aby z prawnego punktu widzenia tłumaczenie było dostarczane tylko jako informacja. Prawidłowe terminy prawne to te w wersji w Hiszpański.
· Dane firmy
· Warunki użytkowania
· Ochrona danych
· Polityka prywatności
· Polityka cookies


DANE FIRMY


Nazwa firmy:
RIOSA - Rafinacja Industrial Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Siedziba:
Barriada del Puente sn
23450 Ibros
HISZPANIA

Rejestracja w rejestrze:
Rejestr handlowy Jaén
Rejestracja 26 czerwca 1965 r
Volume 41, Book 8, Folio 38, Section 3, Sheet 85, Inscription 1st


WARUNKI UŻYTKOWANIA

Osobą odpowiedzialną za tę stronę internetową jest RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, firma zarejestrowana w Mercantile Registry w Jaén 26 czerwca 1965 r. (Tom 41, Księga 8, Folio 38, Sekcja 3, Arkusz 85, Wpis 1), z Numer VAT ESA23008238 I siedziba w BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAÉN)

Możesz również skontaktować się z RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA za pomocą następującego adresu e-mail riosa@riosa.com, sieć www.riosa.comtelefon +34 953692000.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Jako odpowiedzialny za tę stronę internetową, zobowiązuje się do przetwarzania informacji naszych użytkowników i klientów z pełną gwarancją i do przestrzegania krajowych i europejskich wymagań, które regulują zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników.

Niniejsza strona internetowa jest zatem ściśle zgodna z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679 dotyczącym ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz ustawy LSSI-CE 34 / 2002, 11 lipca, usługi społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

SŁOWNICZEK

 • Serwer: maszyna wyposażona w sprzęt i oprogramowanie, zdolne do reagowania na żądania klienta i odpowiadające na nie.

 • Oprogramowanie: oprogramowanie systemu komputerowego.

 • Cookies: pliki, które strony internetowe przechowują na urządzeniach użytkowników podczas przeglądania ich strony internetowej, gdzie przechowywane są pewne informacje w celu poprawy nawigacji i korzystania z usług.

 • Portal: Domena internetowa złożona z wielu stron internetowych z różnymi adresami URL.

 • URL: (Angielski, Uniform Resource Locator) odnosi się do adresu, który identyfikuje zawartość zamieszczoną w Internecie.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze Ogólne Warunki regulują korzystanie (w tym sam dostęp) ze stron internetowych członków witryny www.riosa.com i jego subdomeny (SUBDOMINIO.riosa.com). w tym treści i usługi udostępnione w nich. Wszyscy (”Użytkownik„) Aby uzyskać dostęp do sieci www.riosa.com, lub do jednej z jego subdomen (SUBDOMINIO.riosa.com) Zgadzasz się podlegać Ogólnym Warunkom obowiązującym w każdym momencie portalu www.riosa.com

Zarejestrowana domena (zwana dalej portalem, stroną internetową, adresem internetowym) riosa.com jest własnością RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, który udzielił ich wyłącznego użytku.

Oficjalna strona internetowa RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA jest www.riosa.com którego celem jest ułatwienie rozpowszechniania, nabywania i wiedzy o działaniach prowadzonych przez firmę, a także produktach i usługach oferowanych ogółowi społeczeństwa.

Używanie, nawigacja, rejestracja i wszelkie inne działania, które wymagają dostępu do wyżej wymienionych stron internetowych, są rozumiane jako pełna, wyraźna i świadoma akceptacja tych warunków, mimo że inne konkretne mogą być zastosowane w celu poprawnego i pełnego renderowania usługi wymagające dodatkowych informacji.

W każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia firma może wprowadzać zmiany, uzupełnienia, poprawki, usunięcia i aktualizacje prezentacji lub konfiguracji tej lub dowolnej domeny i subdomen.

Każda modyfikacja będzie wygodna wskazana w samych portalach, wskazując wersję internetową i datę modyfikacji w celu rozpowszechnienia tych informacji wśród użytkowników, dla których wygodnie jest sprawdzić dokładność i / lub ważność tych warunków.

DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY I JAK SIĘ ZROBIMY

Czytaj Polityka prywatności.

ZOBOWIĄZANIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik jest informowany i akceptuje, że dostęp do tej strony nie oznacza w żaden sposób początku relacji handlowej z RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA W ten sposób użytkownik zgadza się korzystać ze strony internetowej, jej usług i treści bez naruszania obowiązujących przepisów, dobrej wiary i porządku publicznego.

Korzystanie z witryny jest zabronione, w celach niezgodnych z prawem lub szkodliwych, lub które w jakikolwiek sposób mogą spowodować uszkodzenie lub uniemożliwić normalne funkcjonowanie strony. W odniesieniu do zawartości tej strony internetowej zabronione jest:

 • Jego powielanie, dystrybucja lub modyfikacja, w całości lub w części, chyba że zezwoli na to jego prawowitych właścicieli.

 • Jakiekolwiek naruszenie praw dostawcy lub prawowitych właścicieli.

 • Jego wykorzystanie w celach komercyjnych lub reklamowych nieautoryzowanych przez prawowitych właścicieli.

W użyciu portalu, www.riosa.com, i wszystkie jego poddomeny (SUBDOMINIO.riosa.com) Użytkownik zgadza się nie przeprowadzać brak zachowania które mogłyby uszkodzić wizerunek, interesy i prawa RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SA, lub od stron trzecich, które mogłyby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć portal lub które w jakikolwiek sposób uniemożliwiłyby normalne korzystanie ze strony lub portalu.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie wiarygodne, a zatem RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SAnie może zagwarantować braku wirusów lub innych elementów w portalu www.riosa.com lub w jednej z jego subdomen (SUBDOMINIO.riosa.com) które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika lub w ich elektronicznych dokumentach i plikach w nim zawartych.

W przypadku, gdy Użytkownik spowoduje uszkodzenie RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA lub strony trzecie za niewłaściwe użycie portalu internetowego, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA zostanie wykluczona z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby zostać przypisana. W tym celu Użytkownik przejmie wyłączną odpowiedzialność, która może zostać uzyskana i pozostanie nienaruszona RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dane osobowe przekazane przez użytkownika RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA za pośrednictwem portalu www.riosa.com lub dowolna z jego subdomen (SUBDOMINIO.riosa.commogą być przechowywane w zautomatyzowanych bazach danych lub nie, których własność odpowiada wyłącznie RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, przyjmując to wszystkie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, które gwarantują poufność, integralność i jakość informacji w nich zawartych zgodnie z przepisami obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Komunikacja między użytkownikami a portalem www.riosa.com, w tym jego poddomeny, używa bezpiecznego kanału (https), a przesyłane dane są szyfrowane dzięki protokołom SSL, TLS lub podobnedlatego gwarantujemy najlepsze warunki bezpieczeństwa, aby zagwarantować poufność użytkowników.

Użytkownik musi jednak mieć świadomość, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do zdobycia.

ROSZCZENIA

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA informuje, że istnieją arkusze reklam dostępne dla użytkowników i klientów.

Użytkownik może zgłaszać roszczenia, zwracając się o formularz roszczenia lub wysyłając wiadomość e-mail na adres riosa@riosa.com podając swoje imię i nazwisko, usługę i / lub zakupiony produkt oraz podając powody swojego roszczenia.

PLATFORMA ROZWIĄZANIA KONFLIKTOWEGO

W przypadku, gdy może być w twoim interesie, aby złożyć swoje roszczenia, możesz również skorzystać z platformy rozstrzygania sporów dostarczonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Zgodnie z postanowieniami artykułów 8 i 32.1 akapit drugi ustawy o własności intelektualnej, reprodukcja, dystrybucja i komunikacja publiczna, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części z nich jest wyraźnie zabronione. zawartość tej strony, w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą wszelkich środków technicznych, bez autoryzacji RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Użytkownik zobowiązuje się szanować prawa własności intelektualnej i przemysłowej należącej do portalu www.riosa.com i wszystkie jego subdomeny (SUBDOMINIO.riosa.com). W przeciwnym razie obrażający użytkownik przejmie wszystkie bezpośrednie i pośrednie obowiązki, które mogą się pojawić.

Użytkownik wie i akceptuje, że cała zawartość portalu internetowego, domeny i jego subdomen (wymienionych bez wyczerpującego charakteru), takich jak tekst, oprogramowanie, kod programowania, treść (w tym struktura, wybór, układ i ich prezentacja) podcast , zdjęcia, materiały audiowizualne i grafika są chronione przez znaki towarowe, prawa autorskie i inne uzasadnione prawa, zgodnie z umowami międzynarodowymi, których stroną jest Hiszpania, oraz innymi prawami własności i prawami Hiszpanii.

W przypadku, gdy użytkownik lub strona trzecia uzna, że naruszenie ich uzasadnionych praw własności intelektualnej nastąpiło z powodu wprowadzenia określonych treści na stronie internetowej, muszą oni powiadomić o takich okolicznościach riosa@riosa.com wskazując:

 • Dane osobowe właściciela praw, które zostały przypuszczalnie naruszone, lub wskazać reprezentację, z którą działa w przypadku, gdy roszczenie zostało przedstawione przez osobę trzecią inną niż zainteresowana strona.

 • Wskazać treści chronione przez prawa własności intelektualnej i ich lokalizację w sieci, akredytację wskazanych praw własności intelektualnej i wyraźną deklarację, w której zainteresowana strona jest odpowiedzialna za dokładność informacji podanych w powiadomieniu

ZEWNĘTRZNE LINKI

Strony portalu internetowego www.riosa.com, może udostępniać linki do innych stron internetowych i treści będących własnością stron trzecich.

Jedynym celem linków jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do wspomnianych linków.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za wyniki, które mogą zostać uzyskane od Użytkownika za dostęp do tych linków.

Informacje podane na tych stronach zewnętrznych podlegają zasadom ochrony prywatności, które są wykorzystywane na tych stronach i nie będą podlegać polityce prywatności firmy www.riosa.com, Dlatego zdecydowanie zalecamy użytkownikom szczegółowe zapoznanie się z polityką prywatności linków innych stron internetowych.

Hiperłącza do zewnętrznych SST muszą jednak spełniać następujące warunki:

 • Połączona strona nie zawiera informacji ani żadnych innych treści, które mogą być uznane za sprzeczne z porządkiem publicznym lub naruszeniem praw, ani nie mogą być uznane za nielegalne, dyskryminujące lub naruszające powszechnie przyjęte zasady etyczne.

 • Jakość, dokładność, wiarygodność, poprawność lub moralność treści lub usług, które strona docelowa hiperłącza może zaoferować, nie jest gwarantowana, użytkownik przyjmuje konsekwencje, szkody lub działania, które mogą wyniknąć z dostępu do niego bez możliwości ponoszenia odpowiedzialności. w jakikolwiek sposób RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, , jak wskazano w sekcji Obowiązki.

 • RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Możesz poprosić o wycofanie linków zewnętrznych do swojego portalu internetowego w dowolnym momencie www.riosa.com lub do którejkolwiek z jego stron lub subdomen, a ogólnie dowolny zewnętrzny link do adresu pod główną domeną riosa.com, bez potrzeby ubiegania się o jakąkolwiek przyczynę, wycofanie, które musi nastąpić natychmiast po otrzymaniu powiadomienia.

Użytkownik, który zamierza ustanowić jakiekolwiek techniczne urządzenie łącza z zewnętrznej strony internetowej do portalu www.riosa.com musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Ustanowienie łącza nie oznacza w żadnym wypadku istnienia powiązań między RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA oraz właściciel strony, na której znajduje się link, lub akceptacja lub zatwierdzenie przez RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA jego treści lub usług

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik wyraźnie oświadcza, że sprzęt, z którego uzyskuje dostęp, jest wyposażony w oryginalny sprzęt i oprogramowanie wraz z odpowiednią licencją użytkowania. Podobnie oświadcza, że wdrożył i aktywował odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz że całe oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach, które umożliwiają dostęp i / lub korzystanie z portalu, jest aktualizowane do najnowszej wersji wydanej przez licencjobiorcę i / lub producenta. Wszelkie błędy lub szkody, które mogą powstać w wyniku naruszenia tych warunków, są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Usługodawca w żadnym wypadku nie udziela żadnych gwarancji ani odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogłyby być spowodowane przez:

 • Brak dostępności, konserwacji i efektywnego działania sieci lub jej usług i treści;

 • Istnienie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treści;

 • Nielegalne, niedbałe, oszukańcze użycie lub sprzeczne z niniejszą Notą prawną;

 • Brak legalności, jakości, niezawodności, przydatności i dostępności usług świadczonych przez osoby trzecie i udostępnionych użytkownikom na stronie internetowej.

 • Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za szkody, które mogą wyniknąć z nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z tej strony.

Użytkownik jest świadomy, rozumie i uznaje, że ponosi odpowiedzialność za dostęp i / lub wykorzystanie informacji zawartych w portalach RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., jakiekolwiek wyprowadzenie odpowiedzialności za wspomniane działanie jest zabronione.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA nie ponosi odpowiedzialności za informacje i przechowywane treści, które umożliwiają stronom trzecim samodzielne publikowanie treści. Tytułem ilustracji, nie będąc rozumianym jako lista zamknięta, rozumie się przez to takie publikacje w RR.SS., Czaty, Blogi, komentarze, fora itp. RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzi lub odpowiedzi dokonane za pośrednictwem różnych adresów e-mail, które pojawiają się na Twojej stronie internetowej, nie będąc w stanie uzyskać prawnie wiążącego skutku w żadnym przypadku.

Zgodnie z postanowieniami LSSI, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA aktywnie współpracuje z władzami i siłami bezpieczeństwa w blokadzie i / lub wycofaniu, lub jakimkolwiek innym działaniu, które ma administracyjne lub sądowe zezwolenie, na wszystkie te treści, które mogłyby wpłynąć lub naruszyć międzynarodowe, hiszpańskie ustawodawstwo krajowe, prawa osób trzecich, porządek moralny i publiczny.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Ogólnie relacje między RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA z użytkownikami jego usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji oraz sądom JAEN.

KONTAKT

W przypadku, gdy którykolwiek Użytkownik miał jakiekolwiek wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków prawnych lub jakichkolwiek komentarzy na temat portalu www.riosa.com, proszę przejść do riosa@riosa.com.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

ODPOWIEDZIALNY   „Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych?”

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za leczenie: RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego: HUGO ESPUNY CAMACHO

Adres pocztowy: BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAEN)

Telefon: +34 953692000

E-mail: riosa@riosa.com

CEL„W jakim celu traktujemy twoje dane?”

Dane osobowe zainteresowanej strony będą traktowane zgodnie z następującymi celami:

-Zarządzanie, administrowanie i dostarczanie produktów wymaganych przez klienta. Korzystamy z informacji klienta lub zainteresowanych, aby kontynuować sprzedaż, dostawę, fakturowanie żądanych produktów i informować Cię drogą elektroniczną (sms, e-mail, SMS lub telefon) o stanie Twojego zamówienia lub innych istotnych informacji. sprzedaż

-Zarządzanie i wysyłanie informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, za pomocą środków elektronicznych (e-mail, SMS, wiadomości tekstowe, Internet, telefon itp.) i mediów pocztowych.

- Odpowiedź na wykonywanie praw, dochodzeń i roszczeń.

Dane nawigacyjne, takie jak źródłowe adresy IP, używane oprogramowanie nawigacyjne, odwiedzane strony lub statystyki dostępu, przechowywane w plikach dziennika serwera WWW, będą traktowane w następujących celach:

- Monitorowanie funkcjonowania portalu internetowego i analiza błędów usług.

- Statystyki dostępu i wykorzystania zasobów w celu poprawy jakości usług. 

TYMCZASOWE „Jak długo będą przechowywane twoje dane?”

-Dane osobowe dostarczone do sprzedaży naszych produktów zostaną zachowane zgodnie z prawem. Termin ten wzrośnie, jeśli dane zainteresowanych byłyby niezbędne do zarządzania roszczeniami, zaległościami i innymi interesującymi sprawami.

-Dane zebrane w celu przesłania informacji handlowych będą przechowywane do momentu odwołania przez zainteresowaną stronę.

-Dane konta dostępu do naszego portalu będą przechowywane do momentu, gdy zainteresowana strona odwoła jego zgodę.

W czasie przechowywania dane będą blokowane i podlegają surowym środkom bezpieczeństwa. 

LEGITIMACJA  „Jaka jest zasadność traktowania Twoich danych?”

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest odpowiednio:

- Spełnienie obowiązku prawnego: Zarządzanie kolekcjami i wystawianie rachunków lub faktur sprzedaży klientom lub zainteresowanym stronom opiera się na zobowiązaniu prawnym.

-Wykonanie umowy: podstawą prawną traktowania danych osobowych zainteresowanej strony lub klienta w celu sprzedaży naszych produktów, jest wykonanie umowy. W tym sensie zainteresowana strona ma obowiązek dostarczyć dane niezbędne do dokonania sprzedaży.

Wszystkie zabiegi wynikające ze sprzedaży naszych produktów, o które poprosił klient, mają podstawę prawną umowy podpisanej między RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA i klient.

-Zawartość zainteresowanej strony:

W związku z poniższymi celami podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klienta będzie zgoda

 • Zarządzanie, administrowanie i dostarczanie produktów wymaganych przez klienta opiera się na zgodzie zainteresowanej strony. W tej zgody przetwarzania danych, wszystkie niezbędne komunikacji między zainteresowaną stroną lub klientem a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, za pośrednictwem środków elektronicznych (e-maile, wiadomości tekstowe, Internet, SMS) i telefonicznych, w celu sprzedaży żądanych produktów.

Wszystkie zabiegi pochodzące ze sprzedaży naszych produktów mają podstawę prawną wyraźnej i jednoznacznej zgody zainteresowanej strony (klienta).

 • Wysyłanie komunikatów handlowych produktów i usług za pomocą środków elektronicznych

 • Odpowiedź na wykonywanie praw, dochodzeń i roszczeń przez zainteresowaną stronę.

ODBIORCY„Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?”

Dane osobowe zainteresowanej strony mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- Rząd i organy publiczne, gdy wymagają tego przepisy (Skarb Państwa, Administracja Sprawiedliwości itp.)

- Banki i firmy finansowe, które świadczą usługi finansowe na rzecz RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, wyłącznie w celu świadczenia takich usług i wyłączenia wykorzystania danych do jakiejkolwiek niepowiązanej działalności gospodarczej.

-Correos, agencje transportowe, firmy logistyczne i firmy kurierskie, które świadczą usługi dla RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, wyłącznie w celu świadczenia takich usług i wyłączenia wykorzystania danych do jakiejkolwiek niepowiązanej działalności gospodarczej.

-Laboratoria analizy produktu i jakości wynajęte do świadczenia usług RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., wyłącznie w celu świadczenia takich usług i wyłączenia wykorzystania danych do jakiejkolwiek niepowiązanej działalności gospodarczej.

- Prawnicy, adwokaci, konsultanci i konsultanci, którzy świadczą usługi RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., wyłącznie w celu świadczenia takich usług i wyłączenia wykorzystania danych do jakiejkolwiek niepowiązanej działalności gospodarczej.

Międzynarodowe transfery danych, w przypadku komunikacji za pośrednictwem wiadomości tekstowych. W szczególności:

-WHATSAPP: objęty umową Tarczy Prywatności UE-USA (umowa zwana „ochronną tarczą prywatności”, do której subskrybują firmy amerykańskie). Informacje dostępne w: https://www.privacyshield.gov/list

PRAWA„Jakie są twoje prawa, kiedy przekazujesz nam swoje informacje?”

Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Traktujemy dane osobowe, które Cię dotyczą lub nie.

Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia: zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania korekty niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane ,

Prawo do ograniczenia: W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych.

Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Dlatego RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem ważnych powodów uzasadnionych lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.

Gdy przetwarzanie danych osobowych ma na celu marketing bezpośredni, zainteresowana strona będzie miała prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, w tym opracowaniu profili związanych ze wspomnianym marketingiem.

Prawo do przenoszenia danych: zainteresowana strona może zażądać możliwości przeniesienia swoich danych do innego administratora danych, w którym to przypadku zostanie to zrobione tak długo, jak leczenie będzie oparte na zgodnej z prawem zgody, leczenie zostanie zautomatyzowane i zostanie przekazane od odpowiedzialnego do odpowiedzialnego, gdy jest to technicznie możliwe.

Prawo do wycofania zgody, bez wpływu na legalność leczenia opartego na zgodzie przed jego wycofaniem.

Prawo do złożenia roszczenia przed HISZPAŃSKĄ AGENCJĄ OCHRONY DANYCH, gdy nie uzyska satysfakcji z wykonywania swoich praw. Aby skontaktować się z organem kontrolnym, możesz to zrobić za pośrednictwem swojej strony internetowej www.agpd.es.

Aby skorzystać z tych prawzainteresowana strona może się skontaktować RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA riosa@riosa.com

Opcjonalnie zainteresowana strona może również skontaktować się z HISZPAŃSKĄ AGENCJĄ OCHRONY DANYCH (www.agpd.es) zażądać informacji o tych prawach.

Aby rozpatrzyć wniosek o skorzystanie z praw, możemy poprosić Cię o udowodnienie swojej tożsamości poprzez kserokopię swojego dokumentu tożsamości.


POLITYKA COOKIES

1. Korzystanie z plików cookie

Portal internetowy www.riosa.com i wszystkie jego subdomeny (SUBDOMINIO.riosa.com), będące własnością RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, używa plików cookie.

Pliki cookie to pliki, które są pobierane na komputer podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego zespołu, a także, w zależności od informacji, które zawierają i sposobu korzystania z ich sprzętu.

Ponadto usprawniają proces przeglądania, ponieważ umożliwiają stronie internetowej oferowanie informacji o użytkowniku, które mogą być interesujące w zależności od sposobu użycia, treści tego samego.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, skonfiguruj przeglądarkę internetową, aby móc je usunąć z dysku twardego komputera, zablokować je lub powiadomić, jeśli są zainstalowane. Aby kontynuować bez zmian w konfiguracji plików cookie, po prostu kontynuuj na stronie internetowej.

2. Zgoda

Pliki cookie, które przechowujemy, nie przechowują żadnych danych osobowych ani żadnych informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować, chyba że chcesz się zarejestrować, dobrowolnie w celu korzystania z usług, które dostarczamy lub otrzymujemy informacje handlowe, oferty, promocje i treści twojego zainteresowania.

Przeglądając i kontynuując naszą stronę internetową, oświadczasz, że zgadzasz się na korzystanie z wyżej wymienionych plików cookie oraz w warunkach zawartych w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie. Jeśli się nie zgadzasz, wyślij e-mail na adres riosa@riosa.com.

3. Rodzaje i przeznaczenie plików cookie

Pliki cookie, w zależności od ich trwałości, można sklasyfikować jako:

 • Cookies sesyjne: wygasają, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę.

 • Trwałe pliki cookie: wygasają w momencie, gdy cel, dla którego służą, jest spełniony (na przykład, aby użytkownik pozostał zidentyfikowany na stronie internetowej iw usługach tego samego lub gdy są usuwane ręcznie).

Pliki cookie w zależności od ich przeznaczenia można sklasyfikować w następujący sposób:

 • Wydajne pliki cookie (techniki i dostosowywanie): ten typ plików cookie zapamiętuje preferencje dotyczące narzędzi dostępnych w usługach, więc nie musisz ponownie konfigurować usługi za każdym razem, gdy nas odwiedzasz. Na przykład ta typologia obejmuje: regulację głośności odtwarzaczy wideo lub dźwięku oraz prędkości transmisji wideo zgodne z przeglądarką.

 • Pliki cookie lokalizacji geograficznej: te pliki cookie służą do sprawdzania, w jakim kraju się znajdujesz, gdy usługa jest wymagana. Ten plik cookie jest całkowicie anonimowy i służy wyłącznie do kierowania treści do Twojej lokalizacji.

 • Pliki cookie do rejestracji (techniki i personalizacja): pliki cookie do rejestracji są generowane po zarejestrowaniu lub późniejszym otwarciu sesji użytkownika i są wykorzystywane w usługach w następujących celach:

 • Zachowaj identyfikację użytkownika, aby po zamknięciu usługi przeglądarka lub komputer, w innym czasie lub innym dniu, ponownie wchodziła do usługi, pozostanie zidentyfikowana, co ułatwi nawigację bez konieczności ponownej identyfikacji. Funkcję tę można pominąć, jeśli użytkownik naciśnie funkcję „zamknij sesję”, aby ten plik cookie został usunięty, a następnym razem, gdy wejdzie on do usługi, użytkownik będzie musiał się zalogować, aby zostać zidentyfikowanym.

 • Sprawdź, czy użytkownik jest upoważniony do dostępu do niektórych usług, na przykład do wzięcia udziału w konkursie.

 • Pliki cookie Analytics: za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza usługę lub informacje na stronie internetowej lub narzędzie od zewnętrznego dostawcy (Google Analytics, Comscore i podobne, które można dodać do tej listy w przypadku, gdy różnią się one w stosunku do obecnych) generuje analityczne ciasteczko na komputerze użytkownika. Ten plik cookie, który jest generowany tylko podczas wizyty, będzie służył w przyszłych wizytach na stronach serwisu do anonimowej identyfikacji użytkownika. Główne cele, które są realizowane, to:

 • Umożliwić anonimową identyfikację użytkowników nawigujących za pomocą plików cookie (identyfikuje urządzenia i nawigatory, a nie osoby), a tym samym przybliżone rozliczenie liczby odwiedzających i ich tendencji w czasie.

 • Identyfikuj anonimowo najczęściej odwiedzane treści, a zatem bardziej atrakcyjne dla użytkowników.

 • Dowiedz się, czy użytkownik, który uzyskuje dostęp, jest nowy lub powtórz wizytę. Ważne: chyba że użytkownik zdecyduje się zarejestrować w jakiejkolwiek usłudze lub treści witryny, plik cookie nigdy nie będzie powiązany z żadnymi danymi osobowymi, które mogą Cię zidentyfikować. Te pliki cookie będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które pomagają zoptymalizować komfort korzystania z witryny.

 • Własne pliki cookie reklamowe: Są to te, które pozwalają nam skutecznie zarządzać przestrzeniami reklamowymi naszych stron internetowych, dostosowując treść reklamy do żądanej usługi, a także wykorzystanie strony internetowej. Dzięki nim możemy poznać Twoje nawyki przeglądania w Internecie i pokazać Ci reklamy związane z Twoim profilem przeglądania.

 • Pliki cookie reklam osób trzecich: oprócz reklam zarządzanych przez stronę w jej treści lub usługach, możesz zaoferować swoim reklamodawcom opcję wyświetlania reklam za pośrednictwem stron trzecich („AdServers”). W ten sposób osoby trzecie mogą przechowywać pliki cookie wysyłane z zawartości strony internetowej z przeglądarek użytkowników, a także uzyskiwać dostęp do przechowywanych w nich danych.

4. Jak zablokować lub usunąć zainstalowane pliki cookie

Możesz zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na komputerze, konfigurując opcje przeglądarki. Informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć w najczęściej używanych przeglądarkach w linkach poniżej:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Deletecookies

Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Informujemy jednak o możliwości, że dezaktywacja dowolnego pliku cookie uniemożliwi lub utrudni nawigację lub świadczenie usług oferowanych na stronie internetowej.

Wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach przeglądarki w odniesieniu do plików cookie dla witryny będą zapisywane do czasu podjęcia nowych zmian.

Jeśli chcesz wyeliminować akceptujące pliki cookie z polityki przeglądarki, możesz je pobrać za pomocą następującego linku.

Usuń pliki cookie

5. Modyfikacje

Portal internetowy www.riosa.com i wszystkie jego subdomeny, których właścicielem jest RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, Możesz zmodyfikować tę politykę dotyczącą plików cookie zgodnie z wymogami prawnymi lub w celu dostosowania tej polityki do instrukcji wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych.

Z tego powodu radzimy użytkownikom odwiedzać go okresowo. W przypadku znaczących zmian w polityce dotyczącej plików cookie użytkownicy będą powiadamiani przez Internet lub pocztą elektroniczną do zarejestrowanych użytkowników.

6. Lista używanych plików cookie

CookieWpiszCzas trwaniaOpis
GAwytrwały1 rok
GATsesja1 godzina
GIDsesja1 dzień
Google Analyticsstrona trzecia180 dni
Google Doubleclikstrona trzecia380 dni
Przeglądane zasady dotyczące plików cookiewytrwały1 rok

Zapewniamy poziomy jakości, do których inni nie mogą dotrzeć