Juridische termen


Op deze pagina vindt u de juridische afspraken over het gebruik van dit webportaal en de gegevensverwerking.

Houd rekening met de juridische voorwaarden die de vertaling alleen als informatie bevat. Geldige juridische voorwaarden zijn die van de versie in Spaans.
· Gegevens van het bedrijf
· Gebruiksvoorwaarden
· Gegevensbescherming
· Privacybeleid
· Cookiesbeleid


BEDRIJFSGEGEVENS


Naam van het bedrijf:
RIOSA - Raffinage van industriële Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Maatschappelijke zetel:
Barriada del Puente sn
23450 Ibros
SPANJE

Registratie in het register:
Handelsregister van Jaén
Registratie van 26 juni 1965
Volume 41, Boek 8, Folio 38, Sectie 3, Blad 85, Opschrift 1e

Contact informatie:


VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

De persoon die verantwoordelijk is voor deze website is RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, een bedrijf geregistreerd in het Handelsregister van Jaén op 26 juni 1965 (Volume 41, Boek 8, Folio 38, Sectie 3, Blad 85, Item 1), met Btw-nummer ESA23008238 En geregistreerd kantoor in BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAÉN)

U kunt ook contact opnemen met RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA via het volgende e-mailadres riosa@riosa.com, web www.riosa.comtelefoon +34 953692000.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Als verantwoordelijke voor deze website gaat het ervan uit dat het de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties verwerkt en dat het voldoet aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruik van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen.

Le informamos que nuestra página web y buzón de correo se encuentran alojados en paises de la U.E.

Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantia de los Derechos Digitales y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

WOORDENLIJST

 • server: machine uitgerust met hardware en software, geschikt om te reageren op verzoeken van een klant en dienovereenkomstig te beantwoorden.

 • software: software van een computersysteem.

 • koekjes: bestanden die webpagina's opslaan op apparaten van gebruikers tijdens het browsen op hun website, waar bepaalde informatie wordt opgeslagen om de navigatie en het gebruik van services te verbeteren.

 • portaal: Internetdomein samengesteld uit meerdere webpagina's met verschillende URL's.

 • URL: (Engels, Uniform Resource Locator) verwijst naar het adres dat een inhoud identificeert die op het internet is gepost.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De huidige Algemene Voorwaarden regelen het gebruik (inclusief de loutere toegang) van de pagina's van het internet, leden van de website van www.riosa.com en zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com). inclusief de inhoud en diensten die daarin beschikbaar zijn. Iedereen ("gebruiker") Voor toegang tot internet www.riosa.com, of naar een van zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com) U stemt ermee in onderworpen te zijn aan de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op elk moment van de portal www.riosa.com

Het geregistreerde domein (hierna Portal, Website, webadres) riosa.com is eigendom van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, die exclusief gebruik van hen heeft gemaakt.

De officiële website van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA dit is www.riosa.com waarvan het doel is om de verspreiding, acquisitie en kennis van de activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd, evenals de producten en diensten die worden aangeboden aan het grote publiek te vergemakkelijken.

Het gebruik, de navigatie, registratie en elke andere activiteit die toegang tot de bovengenoemde websites impliceert, wordt begrepen als de volledige, uitdrukkelijke en bewuste aanvaarding van deze voorwaarden, niettegenstaande dat andere specifieke kunnen worden toegepast voor de juiste en volledige weergave van de diensten die aanvullende informatie vereisen.

Het bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, toevoegingen, correcties, verwijderingen en updates aanbrengen van de presentatie of configuratie van dit of een van de domeinen waarvan het eigendom is en subdomeinen.

Elke wijziging zal gemakkelijk in de portals zelf worden aangegeven, met vermelding van de webversie en de wijzigingsdatum om deze informatie onder gebruikers te verspreiden, voor wie het handig is om de juistheid en / of geldigheid van deze voorwaarden te controleren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE HET DOEN

lezen Privacybeleid.

VERBINTENISSEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met zich meebrengt RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Op deze manier stemt de gebruiker ermee in de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.

Het gebruik van de website is verboden, voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of die op enigerlei wijze schade kunnen veroorzaken of de normale werking van de website kunnen voorkomen. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden:

 • De reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij geautoriseerd door de rechtmatige eigenaars.

 • Elke overtreding van de rechten van de provider of de legitieme eigenaren.

 • Su utilización para fines comerciales o publicitarios no autorizados por los legítimos titulares.

In het gebruik van de portal, www.riosa.com, en al zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com) de gebruiker ermee instemt om niet uit te voeren geen gedrag die het imago, de interesses en de rechten van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SA. of van derden of die de portal zouden kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelasten of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website of de portal zou verhinderen.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van de computersystemen op internet niet helemaal betrouwbaar zijn en dat daarom RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SAkan de afwezigheid van virussen of andere elementen in de portal niet garanderen www.riosa.com of in een van zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com) dat kan wijzigingen in de computersystemen (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden daarin bevatten.

In het geval dat de Gebruiker schade veroorzaakt aan RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA of derden voor misbruik van het webportaal, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA uitgesloten van elke verantwoordelijkheid die kan worden toegerekend. Voor dergelijke effecten neemt de gebruiker de exclusieve verantwoordelijkheid op zich die zou kunnen worden afgeleid en intact zal blijven RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die de gebruiker via de portal aan RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA heeft doorgegeven www.riosa.com of een van zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.comkan worden opgeslagen in geautomatiseerde databases of niet, wiens eigendom uitsluitend overeenkomt met RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, ervan uitgaande dat dit alle technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie die deze bevatten garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Communicatie tussen gebruikers en de portal www.riosa.com, inclusief zijn subdomeinen, gebruikt een beveiligd kanaal (https) en de verzonden gegevens worden gecodeerd dankzij protocollen SSL, TLS of vergelijkbaardaarom garanderen we de beste veiligheidsvoorwaarden, zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers wordt gegarandeerd.

De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn.

KLACHTEN

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA informeert dat er claimbonnen beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten.

De gebruiker kan claims indienen door zijn claimformulier op te vragen of door een e-mail te sturen naar riosa@riosa.com met vermelding van uw voor- en achternaam, de aangeschafte service en / of product en de redenen voor uw claim.

CONFLICT RESOLUTION PLATFORM

In het geval dat het van belang is om uw claims in te dienen, kunt u ook gebruik maken van het geschillenbeslechtingsplatform dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Krachtens het bepaalde in de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom is de reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar worden gesteld, van alle of van een deel ervan uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op elk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten te respecteren van intellectuele en industriële eigendommen die eigendom zijn van de portal van www.riosa.com en al zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com). Anders neemt de overtredende gebruiker alle directe en indirecte verantwoordelijkheden op zich die zich kunnen voordoen.

De gebruiker weet en aanvaardt dat de volledige inhoud van de webportal, het domein en zijn subdomeinen (genoemd zonder volledig karakter), zoals tekst, software, programmacode, inhoud (inclusief structuur, selectie, rangschikking en presentatie daarvan) podcast , foto's, audiovisueel materiaal en grafische afbeeldingen, wordt beschermd door handelsmerken, auteursrechten en andere legitieme rechten, in overeenstemming met de internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje.

In het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat een schending van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten is opgetreden als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op de website, moeten zij deze omstandigheid melden aan  riosa@riosa.com onder vermelding van:

 • Persoonsgegevens van de eigenaar van de vermeende schendingen, of vermeld de vertegenwoordiging waarmee hij handelt ingeval de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is.

 • Vermeld de inhoud beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het web, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie in de kennisgeving

EXTERNE LINKS

De webportaalpagina's www.riosa.com, zou links kunnen bieden naar andere eigen websites en inhoud die eigendom is van derden.

Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot de links.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de Gebruiker kunnen worden ontleend voor toegang tot deze links.

De informatie op deze externe sites is onderworpen aan het privacybeleid dat op deze sites wordt gebruikt en valt niet onder het privacybeleid van www.riosa.com. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van de links van andere websites in detail te bekijken.

De hyperlinks naar externe SST's moeten echter aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De gelinkte website zal geen informatie bevatten of enige andere inhoud die kan worden beschouwd als strijdig met de openbare orde of schenders van rechten, en mag ook niet worden beschouwd als illegaal, discriminerend of in strijd met algemeen aanvaarde ethische beginselen.

 • De kwaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, correctheid of moraliteit van de inhoud of diensten die de webpagina van de bestemming van de hyperlink kan bieden, is niet gegarandeerd, de gebruiker neemt de gevolgen, schade of acties die kunnen voortvloeien uit de toegang ertoe zonder hiervoor verantwoordelijk te kunnen worden gehouden. op welke manier dan ook RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA. , zoals aangegeven in het gedeelte Verantwoordelijkheden.

 • RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  U kunt op elk gewenst moment om intrekking van externe links naar uw webportal vragen www.riosa.com of naar een van zijn pagina's of subdomeinen, en in het algemeen elke externe link naar een adres onder zijn hoofddomein riosa.com, zonder enige reden te hoeven vorderen, intrekking die onmiddellijk moet worden uitgevoerd zodra de kennisgeving is ontvangen.

De gebruiker die van plan is om een technisch linkapparaat van een externe website naar de portal te maken www.riosa.com moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA verkrijgen. Het leggen van de link impliceert in geen geval dat er relaties bestaan tussen RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA en de eigenaar van de site waar de link is gevestigd, of de acceptatie of goedkeuring door  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA van de inhoud of services

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat de apparatuur waartoe hij zich toegang verschaft, is voorzien van originele hardware en software, met de bijbehorende gebruikslicentie. Evenzo wordt gesteld dat het de juiste beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd en actief heeft gemaakt en dat alle software die is geïnstalleerd op de apparaten die toegang en / of gebruik van de portal mogelijk maken, wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie die door de licentienemer en / of fabrikant is vrijgegeven. Elke fout of schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van schending van deze voorwaarden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De aanbieder verleent in geen geval enige garantie of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

 • Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het internet, of de services en inhoud ervan;

 • Het bestaan van virussen, kwaadwillige of schadelijke programma's in de inhoud;

 • Illegaal, onachtzaam, frauduleus gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;

 • Het gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en die op de website beschikbaar worden gesteld aan gebruikers.

 • De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het illegale of oneigenlijke gebruik van deze website.

De gebruiker is op de hoogte, begrijpt en erkent dat de verantwoordelijkheid voor de toegang tot en / of het gebruik van de informatie in de portals van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., elke afleiding van aansprakelijkheid voor de actie is verboden.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA is niet verantwoordelijk voor de informatie en opgeslagen inhoud die derden toestaat om inhoud onafhankelijk te publiceren. Ter illustratie, zonder begrepen te worden als een gesloten lijst, wordt het begrepen als dergelijke publicaties in RR.SS., Chats, Blogs, commentaren, forums, enz. RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA is niet verantwoordelijk voor de antwoorden of antwoorden die via de verschillende e-mailadressen op uw website worden weergegeven, maar die in geen geval wettelijk bindend kunnen zijn.

In overeenstemming met de bepalingen van de LSSI, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA werkt actief samen met autoriteiten en veiligheidstroepen aan de blokkade en / of terugtrekking, of enige andere actie met bestuurlijke of gerechtelijke toestemming, van al die inhoud die de Internationale, Spaanse nationale wetgeving, rechten van derden zou kunnen aantasten of zou kunnen schenden, morele en openbare orde.

DATOS DE MENORES

Esta página y portal web no está dirigida a menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no intente regsitrarse como usuario de nuesto portal web. Si descubrimos que por error propio u omisión del usuario hemos obtenido información personal de un menor, eliminaremos dicha información lo antes posible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, un menor podrá dar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales cuando sea mayor de 14 años.

MODIFICACIONES

La página y portal web www.riosa.com, titularidad de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, puede modificar esta información legal y la de su Privacybeleid, con la finalidad de adaptarla a cambios en la normativa vigente o en la estructura y funcionamiento de su Responsable.

Por esta razón aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos podrá comunicarse a los usuarios bien mediante aviso en la web o a través de correo electrónico a aquellas personas que se encuentren registradas.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In het algemeen zijn de relaties tussen RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA met de Gebruikers van zijn telematicadiensten, aanwezig op deze website zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en de rechtbanken van JAEN.

CONTACT

In het geval dat een gebruiker twijfelt over deze juridische voorwaarden of eventuele opmerkingen over de portal www.riosa.com, ga alsjeblieft naar riosa@riosa.com.


PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

VERANTWOORDELIJK   "Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?"

Identiteit van de verantwoordelijke voor de behandeling: RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Naam en achternaam van de wettelijke vertegenwoordiger: HUGO LUIS ESPUNY CAMACHO

Post adres: BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAEN)

telefoon: +34 953692000

E-mail: riosa@riosa.com

DOEL"Met welk doel behandelen wij uw gegevens?"

De navigatiegegevens zoals bron-IP-adressen, gebruikte navigatiesoftware, geopende pagina's of toegangsstatistieken, opgeslagen in de logbestanden van de webserver, worden behandeld met de volgende doeleinden:

- Monitoring van de werking van het webportaal en analyse van servicefouten.

- Statistieken van toegang tot en gebruik van middelen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

Los datos personales del interesado serán tratados con las siguientes finalidades según se aplique:

 - Gestionar y desarrollar el registro en el portal web para ponernos en contacto con el Usuario y resolver todas las dudas surgidas acerca de nuestros productos.  

 - Gestión, administración y entrega de los productos solicitados por el cliente. Usamos la información del cliente o interesado para proceder a la venta, entrega, facturación e información de los productos solicitados , así como llevar a cabo las comunicaciones necesarias para la finalidad objeto de tratamiento. Dichas comunicaciónes serán llevadas a cabo a través de medios electrónicos (sms, correo electrónico, mensajería de texto o teléfono).

 - Gestionar y enviar información comercial sobre productos y servicios ofrecidos por RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, via elektronische middelen (e-mail, sms, sms, web, telefoon, enz.) en postale media.

 - Responder al ejercicio de derechos, consultas y reclamaciones.

tijdelijkheid  "Hoe lang worden uw gegevens bewaard?"

 - Los datos personales proporcionados para la venta de nuestros productos se conservarán el tiempo exigido legalmente, al menos mientra se mantega algún tipo de relación contractual o de negocio entre el Usuario y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA y no se solicite su supresión por parte del Usuario. Cuando no sean necesarios se mantendrán por el periodo de prescripción de las acciones nacidas del tratamiento, a partir de la última confirmación de interes o última transacción o comunicación (6 años a efectos mercantiles según el artículo 30 del Código de Comercio, para documentación, justificantes, facturas, contratos, albaranes etc. 1 año según la Ley  34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), para datos de tráfico relativos a correos electrónicos y datos aportados a través del sitio web. 1 año según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, para datos relativos a llamadas enviadas o recibidas por telefonía fija y móvil. Otros plazos de conservación según disposiciones en la normativa vigente de aplicación). Dichos plazos aumentarán más allá de la prescripción establecida, manteniendo dichos datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso salvo el expuesto a continuación, si dichos datos fuesen necesarios para la gestión de impagos, ejercicio o defensa de reclamaciones o para las acciones necesarias derivadas de algún tipo de reponsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación.

 - Los datos recopilados para el envío de comunicaciones comerciales se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

 - Los datos recopilados a través del formulario de contacto del portal web serán conservados durante 30 días para dar respuesta a preguntas formuladas acerca de nuestros productos.

 - Los datos de cuentas de acceso a nuestro portal se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

Tijdens de opslagtijd worden de gegevens geblokkeerd en onder strikte veiligheidsmaatregelen gehouden.

Transcurridos dichos plazos los datos personales se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.

legitimatie  "Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?"

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is, voor zover van toepassing:

-Vervulling van een wettelijke verplichting: Het beheer van collecties en de uitgifte van ontvangstbewijzen of verkoopfacturen aan klanten of geïnteresseerde partijen is gebaseerd op een wettelijke verplichting.

-Uitvoering van het contract: la base legal del tratamiento de los datos personales del interesado o cliente, en relación la venta de nuestros productos, es la ejecución de un contrato de compra venta o solicitud de un pedido aceptado, el consentimiento expreso del interesado o cliente, o el interés legítimo debido a la relación contractual o de negocio que haya con él,  solicitado a petición de él. En este sentido, el cliente o interesado está obligado a facilitar los datos que sean necesarios para efectuar dichas operaciones.

Todos los tratamientos derivados de la venta de nuestros productos solicitados por el cliente, tienen de base legal indicada anteriormente entre RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA y el cliente o interesado. Entre dichos tratamientos se encuentran la gestión administrativa, entrega de productos solicitados y comunicaciones necesarias para llevar a cabo la finalidad objeto de tratamiento.

La retirada del consentimiento al tratamiento de datos personales, aportados por el interesado para la venta de nuestros productos,  condicionarála relación contractual o de negocio establecida con RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarla a traves del correo electrónico riosa@riosa.com.

- Inhoud van de geïnteresseerde partij:

En relación con las siguientes finalidades, la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por consentimiento del mismo.

 • Het beheer, de administratie en de levering van de door de klant gevraagde producten is gebaseerd op de toestemming van de belanghebbende partij. In deze gegevensverwerking toestemming, alle nodige communicatie tussen de betrokken partij of klant en RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, via elektronische middelen (e-mails, sms, web, sms) en telefoon om de gevraagde producten te verkopen.

 • Reactie op de uitoefening van rechten, vragen en vorderingen van de belanghebbende.
 • Het verzenden van commerciële communicatie van producten en diensten via elektronische middelen

 • La resolución de dudas yconsultas formuladas a través del portal web

La retirada del consetimiento expreso para llevar a cabo las finalidades descritas no condicionará la relación contractual entre el interesado y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarlaa través del correo electrónico riosa@riosa.com

-Interés legítimo del Responsable:

En este caso la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por interés legítimo del Responsable, con objeto de reclamar o emprender acciones legales necesarias para defender los derechos e intereses legítimos del mismo.

  RECIPIENTS"Aan welke ontvangers worden uw gegevens gecommuniceerd?"

  De persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partij kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers:

  -Empresas del grupo del Responsable con fines administrativos y de gestion.

  -Administraciones públicas y organismos públicos (Hacienda, Administración de Justicia, etc) o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando así lo exija alguna norma o ley o fuese necesario para la protección legal dlos intereses legítimos del Responsable a efectos del cumplimiento de la ley.

  -Banken en financiële bedrijven die financiële diensten verlenen aan RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, uitsluitend met het doel dergelijke services te leveren en het gebruik van uw gegevens uit te sluiten voor niet-gerelateerde zakelijke activiteiten.

  -Correos, transportbedrijven, logistieke bedrijven en koeriersbedrijven die diensten verlenen aan RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, uitsluitend met het doel dergelijke services te leveren en het gebruik van uw gegevens uit te sluiten voor niet-gerelateerde zakelijke activiteiten.

  -Laboratoria van product- en kwaliteitsanalyses ingehuurd om diensten aan te bieden RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., met als enig doel dergelijke services te leveren en het gebruik van uw gegevens voor niet-gerelateerde zakelijke activiteiten uit te sluiten.

  - Advocaten, advocaten, consultants en consultants die diensten verlenen aan RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., met als enig doel dergelijke services te leveren en het gebruik van uw gegevens voor niet-gerelateerde zakelijke activiteiten uit te sluiten.

  Transferencias Internacionales de Datos, en el caso de que existan comunicaciones a través de mensajería de texto. En concreto:

  • WHATSAPP: amparado en el acuerdo EU-US Privacy Shield (acuerdo llamado "escudo protector de privacidad" al que se suscriben empresas de EEUU). Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/list .Para comunicarnos a través de WhatsApp, falicitaremos el número de telefóno del interesado o cliente a WhatsApp Inc. para comprobar que es usuario de este servicio. El cliente o usuario debería revisar la configuración y la política de privacidad de WhatsApp para obtener información más detallada sobre el uso que hace WhatsApp de los datos personales de los usuarios que utilizan sus servicios.

  RECHTEN"Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw informatie verstrekt?"

  Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het feit of RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA We behandelen persoonlijke gegevens die u aanbelangen of niet.

  Recht van toegang, rectificatie en verwijdering: de geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens, alsook om correctie van onjuiste gegevens te verzoeken of, in voorkomend geval, om verwijdering verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die werden verzameld .

  Recht van beperking: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

  Recht van verzet: In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. daarom RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA zal stoppen met het verwerken van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gericht is op direct marketing, heeft de belanghebbende het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens, inclusief de uitwerking van profielen met betrekking tot genoemde marketing.

  Recht op gegevensportabiliteit: de belanghebbende partij kan de overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, in welk geval dit zal gebeuren zolang de behandeling is gebaseerd op de wettelijke toestemming, de behandeling geautomatiseerd is en zal worden overgedragen van verantwoordelijk naar verantwoordelijk wanneer dit technisch mogelijk is.

  Recht om toestemming te herroepen, zonder afbreuk te doen aan de legaliteit van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

  Het recht om een claim in te dienen voor de SPAANSE GEGEVENSBESCHERMING, wanneer zij geen voldoening hebben verkregen bij de uitoefening van hun rechten. Om contact op te nemen met deze Control Authority kunt u dit doen via haar website www.agpd.es.

  Om deze rechten uit te oefenen, el interesado tiene a su disposición una serie de modelos o formularios uicados en www.aepd.es/regalamento/derechos  y deberá de dirigirlos a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA riosa@riosa.com

  Desgewenst kan de belanghebbende ook contact opnemen met de SPAANSE GEGEVENSBESCHERMINGSINSTANTIE (www.agpd.es) om informatie over die rechten op te vragen.

  Om de aanvraag voor de uitoefening van rechten te verwerken, kunnen we u vragen uw identiteit te bewijzen door een fotokopie van uw identiteitsbewijs.

  OTRA INFORMACIÓN

  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  guardará secreto profesional de toda información que afecte a los datos, almacenándolos con la debia confidencialidad y utilizándolos únicamente para los fines concretos para los que fueron facilitados. Así mismo adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el acceso no autorizado o el procesamiento ilegal de datos personales, así como contra la pérdida o destrucción accidental  de los mismos. La información es confidencial, privilegiada y tratada sólo por las personas que, como usuarios autorizados, tienen acceso a los datos personales, quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información tratada.


  POLÍTICA DE COOKIES

  Het webportaal www.riosa.com en al zijn subdomeinen (SUBDOMINIO.riosa.com), eigendom van RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A., maakt gebruik van cookies.

  Actualmente este sitio web utiliza cookies propias con fines técnicos y de análisis. Las cookies técnicas son esenciales para que pueda acceder al servicio y funcionalidades que ofrece. Las cookies de análisis se utilizan para medir su actividad en el sitio web, con la finalidad de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que usted como usuario hace.

  El acceso y navegación en este sitio web o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de nuestra Política de Protección de Datos y Política de Cookies. En todo caso, le informamos que RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A. es el responsable de las cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a través de las cookies de terceros, decidiendo sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento en relación con la información recabada.

  Esta Política de Cookies es parte integrante de la Política de Protección de Datos de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A.. A través de ella, queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos, detallando a continuación, qué es una cookie, para qué sirve, tipos de cookies, qué tipos de cookies utilizamos, cuáles son su finalidad y cómo puedes configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea.

  En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento  de la Declaración de Cookies en nuestro sitio web.

  Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede comunicarse con nosotros y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de Privacidad 

  Su consentimiento se aplica a el dominio riosa.com y todos sus subdominios.

  1. Qué es una cookie y para qué sirve.

  Las cookies son pequeños archivos que se descargan y almacenan en el dispositivo que utilice para navegar a través de Internet al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otra cosas, almace
  nar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

  De esta forma, pueden guardar información relativa a la frecuencia con que el usuario visita la página web, sus preferencias de navegación y la información que más le interesa. Además, mejoran su proceso de navegación, ya que permiten qu
  e la página web ofrezca al usuario información que puede ser de su interés en función del uso que realice o del contenido de la misma.

  Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración del navegador, nos ayudan a identificar y resolver posibles errores de fu
  ncionamiento de nuestro sitio web. Las cookies aportan innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y uso de nuestro sitio web.

  2. Cómo usamos las cookies

  Las cookies de terceros utilizadas en nuestro sitio web son principalmente para comprender cómo funciona el sitio web, cómo interactúa con nuestro sitio web, mantener nuestros servicios seguros, proporcionar anuncios que sean relevantes para usted y, en general, brindarle un usuario mejor y mejorado. experiencia y ayude a acelerar sus interacciones futuras con nuestro sitio web.

  3. Tipos de cookies

  Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

  • Cookies propias: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

  • Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

  Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir:

  • Cookies de sesión: son aquéllas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a la página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo: una lista de productos adquiridos) y desaparecerán al terminar la sesión.

  • Cookies persistentes: son aquéllas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. Las Cookies persistentes expiran cuando se cumpla el objetivo para el que sirven (por ejemplo, para que el usuario se mantenga identificado en la página web y en los  servicios de la misma o bien cuando se borran manualmente).

  Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, podemos distinguir entre:

  • Cookies funcionales: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido, habilitar contenidos dinámicos o compartir contenidos a través de redes sociales. También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.

  • Cookies de preferencias: son aquéllas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.

  • Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.

  • Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en la página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. Pueden almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

  Según la posibilidad de navegar el sitio web con ellas o no, distingumos entre:

  • Cookies necesarias: son aquellas sin las que el sitio web no puede funcionar, y por tanto se cargarán en todo caso.

  • Cookies no necesarias: son aquellas sin las cuales el sitio web puede funcionar, aunque sea con funcionalidad básica. Si se activan el usuario obtendrá una mejor experiencia y contenidos adaptados a él.

  4. Relación de cookies que utilizamos

  A continuación se incluyen un relación de las Cookies utilizadas por este sitio web, junto con la información sobre su finalidad, tiempo de expiración, gestión y si existe algún proveedor.

  CookieTipoDuraciónDescripción
  cookielawinfo-checkbox-advertisementPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad".
  cookielawinfo-checkbox-analyticsPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis".
  cookielawinfo-checkbox-functionalPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional".
  cookielawinfo-checkbox-necessaryPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario".
  cookielawinfo-checkbox-othersPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros".
  cookielawinfo-checkbox-performancePropia, persistente, funcional, necesaria1 añoEstablecida por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR Cookie Consent, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento".
  test_cookieDe terceros, de sesión, publicidad, no necesaria15 minutosTest_cookie lo establece doubleclick.net y se utiliza para determinar si el navegador del usuario admite cookies.
  wp_apiPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoCookies utilizadas para ejecutar y administrar el sitio web, incluida la sesión y el tiempo.
  wp_api_secPropia, persistente, funcional, necesaria1 añoCookies utilizadas para ejecutar y administrar el sitio web, incluida la sesión y el tiempo.
  _gaPropia, persistente, análisis, no necesaria2 añosLa cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos.
  _gat_gtag_UA_52136953_2Propia, de sesión, análisis, no necesaria1 minutoEnlace a Google Tag Manager para distinguir a los usuarios. Requerida por el plugin de análisis de Wordpress ExactMetrics.
  _gcl_auPropia, persistente, publicidad, no necesaria3 mesesProporcionado por Google Tag Manager y usada por Google AdSense para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios.
  _gidPropia, persistente, análisis, no necesaria1 dia
  Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima.
  _GRECAPTCHADe terceros, persistente, funcional, necesaria5 meses y 27 díasEl servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos.  
  _irDe terceros, de sesion, publicidad, no necesariasesión actualRecopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web. Proporcionada por el plugin de Wordpress JetPack.

  5. Como bloquear o eliminar las cookies instaladas

  Desde nuestro sitio web, y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la información que le permite configurar su navegador/navegadores de Internet para mantener la privacidad y seguridad en relación con las cookies. Por ello, le facilitamos la información y enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el us
  o de cookies, así como si desea revocar el consentimiento otorgado.

  Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet.

  En los siguientes enlaces tiene a su disposición toda la información para configurar o deshabilitar las cookies en cada navegador:

     a) Si utiliza el navegador Microsoft Internet Explorer, visite: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

     b) Si utiliza el navegador Mozilla Firefox, visite: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web.

     c) Si utiliza el navegador Chrome, visite: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es.

   d) Si utiliza el navegador Chrome para Android, visite: https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=637064824091578163-688303941&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1.

     e) Si utiliza el navegador Safari, visite: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.

     f) Si utiliza el navegador Safari para IOS (iPhone y iPad), visite: https://support.apple.com/es-es/HT201265.

  En cualquier caso, puede visitar https://www.allaboutcookies.org para obtenter instrucciones actualizadas de estos procedimientos, así como información general sobre el funcionamiento de las cookies.

  Todos los cambios que realice en la configuración de su navegador en relación con las cookies para este sitio web se guardarán hasta que decida realizar nuevos cambios.

  SI quiere eliminar las cookies de aceptación de la política de su navegador puede acerlo usando el siguiente enlace

  Borrar las cookies

  6.Consentimiento, revocación, rechazo y eliminación de cookies

  Para instalar cookies en su equipo necesitamos su consentimiento. Para ello, podrá pulsar el botón "ACEPTAR" para autorizar el uso de todas las cookies, podrá configurar sus preferencias (Aceptar/Rechazar el uso de determinadas o todas las cookies) a través del botón "Preferencias" habilitado, podrá rechazar todas las cookies al no pulsar el botón "Aceptar y navegar" (lo que le impedirá usar este sitio web) o podrá obtener información ampliada sobre las cookies que utilizamos pulsando el enlace "Términos Legales".

  El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una finalidad técnica, al fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas, así como, poder llevar a cabo la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario registrado.

  Puede retirar su consentimiento a nuestro uso de cookies en cualquier momento. Para ello, podrá bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, indicado en el punto 5 de dicha política, o a través del sistema de configuración habilitado para ello.

  Si desea retirar su consentimiento a nuestro uso de cookies o habilitar el uso de cookies no activadas anteriormente puede acceder al siguiente enlace

  Borrar las cookies

  Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminar o desactivar las mismas. Ni este sitio web, ni sus representantes legales, pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.

  Para más información sobre la publicidad comportamental y consejos sobre la gestión de preferencias, puede entrar en la web que ha creado el IAB Spain (Oficina Internacional de Publicidad - España): http://www.youronlinechoices.com/es.

  7. Derechos

  Podrá obtener información sobre el ejercicio de derechos dispuestos en el "RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018" consultando nuestra Política de Privacidad.

  8. Actualizaciones de la política de cookies

  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, S.A. podrá modificar esta política de cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, cambios en los servicios ofrecidos o con la finalidad de adaptarla a las instrucciones dictaminadas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente.

  Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de cookies, se comunicará a los usuarios mediante este sitio web.

  La presente política ha sido establecida con fecha 20 de Octubre de 2020.

  Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en contactar con nosotros, a través del correo electrónico riosa@riosa.com.

  We dragen kwaliteitsniveaus waar anderen niet kunnen komen