Termos legais


Nesta páxina podes atopar os acordos legais relativos ao uso deste portal web e ao tratamento de datos.

Teña en conta que para os termos legais a tradución só se ofrece como información. Os termos legais válidos son os da versión en Español.
· Datos da empresa
· Condicións de uso
· Protección de datos
· Política de privacidade
· Política de cookies


DATOS DA EMPRESA


Nome da empresa:
RIOSA - Refino Industrial Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Oficina rexistrada:
Barriada del Puente sn
23450 Ibros
ESPAÑA

Inscrición no rexistro:
Rexistro Comercial de Jaén
Rexistro do 26 de xuño de 1965
Volume 41, Libro 8, Folio 38, Sección 3, Folla 85, Inscrición 1


CONDICIÓNS DE USO

O responsable deste sitio web é RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, empresa rexistrada no Rexistro Mercantil de Jaén o 26 de xuño de 1965 (tomo 41, libro 8, folio 38, sección 3, folla 85, entrada 1), Número de IVA ESA23008238 E sede social en BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAÉN)

Tamén pode contactar con RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA a través do seguinte enderezo de correo electrónico riosa@riosa.com, web www.riosa.comteléfono +34 953692000.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Como responsable deste sitio web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con total garantía e de cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

Le informamos que nuestra página web y buzón de correo se encuentran alojados en paises de la U.E.

Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantia de los Derechos Digitales y la LSSI-CE la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

GLOSARIO

 • Servidor: máquina equipada con hardware e software, capaz de responder ás solicitudes dun cliente e respondelas de conformidade.

 • Software: software dun sistema informático.

 • Cookies: ficheiros que as páxinas web almacenan nos dispositivos dos usuarios mentres navegan polo seu sitio web, onde se almacena certa información para mellorar a navegación e uso dos servizos.

 • Portal: Dominio de Internet composto de varias páxinas web con diferentes URL.

 • URL: (Inglés, Uniform Resource Locator) refírense ao enderezo que identifica un contido publicado en Internet.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas da web, membros do sitio web de www.riosa.com e os seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com). incluíndo os contidos e servizos dispoñibles neles. Todos (")Usuario") Para acceder á web www.riosa.com, ou a un dos seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com) Acepta estar suxeito ás Condicións Xerais en vigor en cada momento do portal www.riosa.com

O dominio rexistrado (en adiante Portal, sitio web, enderezo web) riosa.com é propiedade de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, quen concedeu o seu uso exclusivo.

O sitio web oficial de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA é www.riosa.com cuxo obxectivo é facilitar a difusión, adquisición e coñecemento das actividades realizadas pola empresa, así como os produtos e servizos ofrecidos ao público en xeral.

O uso, navegación, rexistro e calquera outra actividade que implique o acceso aos sitios web mencionados enténdese como a aceptación plena, expresa e consciente destas condicións, a pesar de que se poidan aplicar outras específicas para a representación correcta e completa do servizos que requiren información adicional.

En calquera momento e sen previo aviso, a empresa pode realizar cambios, adicións, correccións, supresións e actualizacións da presentación ou configuración deste ou de calquera dos dominios que posúan e subdominios.

Cada modificación será indicada nos portais, indicando a versión web e a data de modificación para difundir esta información entre os usuarios, para quen é conveniente comprobar a exactitude e / ou a validez destas condicións.

DATOS PERSOAIS QUE RECOLLIMOS E COMO FACEMOS

Ler Política de privacidade.

COMPROMISOS E OBRIGAS DOS USUARIOS

O usuario é informado e acepta que o acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Deste xeito, o usuario acepta utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Está prohibido o uso do sitio web, con fins ilícitos ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou impedir o normal funcionamento do sitio web. En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, salvo autorización dos seus lexítimos propietarios.

 • Calquera violación dos dereitos do provedor ou dos lexítimos propietarios.

 • Su utilización para fines comerciales o publicitarios no autorizados por los legítimos titulares.

No uso do portal, www.riosa.com, e todos os seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com) o usuario acepta non realizar ningún comportamento isto podería danar a imaxe, os intereses e os dereitos de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SA. ou de terceiros ou que puidesen danar, desactivar ou sobrecargar o portal ou que impediría, de calquera xeito, o uso normal do sitio web ou do portal.

Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son do todo confiables e que, polo tanto, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA SAnon pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos no portal www.riosa.com ou nun dos seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com) que poden causar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos no mesmo.

No caso de que o usuario cause danos RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ou terceiros por mal uso do portal web, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA quedarán excluídos de calquera responsabilidade que puidese ser imputada. A estes efectos, o Usuario asumirá a responsabilidade exclusiva que podería derivar e manterase intacta RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA a través do portal www.riosa.com ou calquera dos seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.compode almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa propiedade corresponde exclusivamente a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SAasumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida de acordo coas disposicións da normativa vixente en materia de protección de datos.

Comunicación entre usuarios e portal www.riosa.com, incluíndo os seus subdominios, usa unha canle segura (https), e os datos transmitidos están cifrados grazas a protocolos SSL, TLS ou similarpolo tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para garantir a confidencialidade dos usuarios.

Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

RECLAMACIÓNS

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA informa que hai follas de reclamación dispoñibles para usuarios e clientes.

O usuario pode facer reclamacións solicitando o seu formulario de reclamación ou enviando un correo electrónico a riosa@riosa.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo e / ou o produto adquirido e indicando os motivos da súa reclamación.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

No caso de que poida ser do seu interese, para enviar as súas reclamacións tamén pode usar a plataforma de resolución de disputas proporcionada pola Comisión Europea e que está dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, segundo parágrafo, da Lei de Propiedade Intelectual, está prohibida expresamente a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o método de poñelas a disposición de todos ou parte deles. Os contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen a autorización de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA O usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial que posúe o portal de www.riosa.com e todos os seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com). Se non, o usuario infractor asumirá todas as responsabilidades directas e indirectas que poidan xurdir.

O usuario coñece e acepta que todo o contido do portal web, o dominio e os seus subdominios (mencionados sen carácter exhaustivo), como texto, software, código de programación, contido (incluíndo a súa estrutura, selección, presentación e presentación). as fotografías, o material audiovisual e os gráficos, están protexidos por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais aos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro considere que ocorreu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual debido á introdución de determinados contidos no sitio web, deben notificar tales circunstancias a  riosa@riosa.com indicando:

 • Datos persoais do propietario dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.

 • Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e a declaración expresa na que o interesado é responsable da exactitude da información proporcionada na notificación.

ENLACES EXTERIORES

As páxinas do portal web www.riosa.com, podería proporcionar enlaces a outros sitios web e contidos propios de terceiros.

O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder a devanditos enlaces.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA non é responsable en ningún caso dos resultados que poidan derivar ao Usuario para acceder a estes enlaces.

A información proporcionada nestes sitios externos está suxeita ás políticas de privacidade que se usan nestes sitios e non estarán suxeitas á política de privacidade de www.riosa.com. Por iso, recomendamos encarecidamente aos usuarios que revisen en detalle as políticas de privacidade dos enlaces doutros sitios web.

Non obstante, os hipervínculos a SST externos deben respectar as seguintes condicións:

 • O sitio web ligado non conterá información nin ningún outro contido que poida ser considerado contrario á orde pública ou aos infractores dos dereitos, nin pode considerarse ilegal, discriminatorio ou en violación dos principios éticos comúnmente aceptados.

 • A calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moral dos contidos ou servizos que a páxina de destino da hiperligazón pode ofrecer non está garantida, o usuario asume as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso a ela sen ser responsable. de ningún xeito RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA. , como se indica na sección Responsabilidades.

 • RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  Pode solicitar a retirada de ligazóns externas ao seu portal web en calquera momento www.riosa.com ou a calquera das súas páxinas ou subdominios e, en xeral, calquera enlace externo a un enderezo baixo o seu dominio principal riosa.com, sen necesidade de reclamar ningunha causa, a retirada que debe facerse inmediatamente logo de recibir a notificación.

O usuario que pretende establecer calquera dispositivo de enlace técnico desde un sitio web externo ao portal www.riosa.com Debe obter a autorización previa por escrito de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA e o propietario do sitio onde está establecida a ligazón, ou a aceptación ou aprobación de  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA dos seus contidos ou servizos

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O usuario declara expresamente que o equipo do que accede está subministrado con hardware e software orixinal, coa súa correspondente licenza de uso. Así mesmo, afirma que implementou e activa as medidas de seguridade adecuadas e que todo o software instalado nos dispositivos que permiten o acceso e / ou uso do portal se actualizan á última versión publicada polo licenciatario e / ou fabricante. Calquera erro ou dano causado por incumprimento destas condicións é responsabilidade exclusiva do usuario.

O Provedor non outorga ningunha garantía nin responsabilidade en ningún caso por danos de calquera natureza que poidan ser causados por:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo da web, nin os seus servizos e contidos;

 • A existencia de virus, programas maliciosos ou prexudiciais nos contidos;

 • Uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario ao presente aviso legal;

 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e posta a disposición dos usuarios no sitio web.

 • O provedor non se fai responsable baixo ningunha circunstancia de danos que poidan derivarse do uso ilegal ou indebido deste sitio web.

O usuario ten coñecemento, comprende e recoñece que a responsabilidade polo acceso e / ou o uso da información contida nos portais de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., está prohibida calquera derivación da devandita acción.

RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA non se fai responsable da información e contido almacenado que permita a terceiros publicar contido de xeito independente. A modo de ilustración, sen ser entendido como unha lista pechada, enténdese como publicacións en RR.SS., Chats, Blogs, comentarios, foros, etc. RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA non se fai responsable das respostas ou respostas feitas a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen no seu sitio web, sen que poida derivar ningún efecto legalmente vinculante en ningún caso.

De acordo coas disposicións da LSSI, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA colabora activamente coas autoridades e forzas de seguridade no bloqueo e / ou retirada, ou calquera outra acción que teña autorización administrativa ou xudicial, de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional española, dereitos de terceiros, orde moral e pública.

DATOS DE MENORES

Esta página y portal web no está dirigida a menores de edad. Si usted es menor de edad, por favor no intente regsitrarse como usuario de nuesto portal web. Si descubrimos que por error propio u omisión del usuario hemos obtenido información personal de un menor, eliminaremos dicha información lo antes posible.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, un menor podrá dar el consentimiento al tratamiento de sus datos personales cuando sea mayor de 14 años.

MODIFICACIONES

La página y portal web www.riosa.com, titularidad de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, puede modificar esta información legal y la de su Política de privacidade, con la finalidad de adaptarla a cambios en la normativa vigente o en la estructura y funcionamiento de su Responsable.

Por esta razón aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan cambios significativos podrá comunicarse a los usuarios bien mediante aviso en la web o a través de correo electrónico a aquellas personas que se encuentren registradas.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

En xeral, as relacións entre RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web están suxeitos á lexislación e á xurisdición española e aos tribunais de JAEN.

CONTACTO

No caso de que algún Usuario tivese dúbidas sobre estas Condicións Xurídicas ou calquera comentario sobre o portal www.riosa.com, por favor, vaia a riosa@riosa.com.


POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE   "Quen é o responsable do procesamento dos seus datos?"

Identidade da persoa a cargo do tratamento: RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Nome e apelidos do representante legal: HUGO LUIS ESPUNY CAMACHO

Enderezo postal: BARRIADA DEL PUENTE, S / N - 23450 - IBROS (JAEN)

Teléfono: +34 953692000

Correo electrónico: riosa@riosa.com

PROPÓSITO"¿A que propósito tratamos os teus datos?"

Os datos de navegación, como enderezos IP de orixe, o software de navegación utilizado, as páxinas de acceso ou as estatísticas de acceso, almacenadas nos ficheiros de rexistro do servidor web, serán tratados cos seguintes fins:

- Seguimento do funcionamento do portal web e análise de erros de servizo.

- Estatísticas de acceso e uso de recursos para mellorar a calidade do servizo. 

Los datos personales del interesado serán tratados con las siguientes finalidades según se aplique:

 - Gestionar y desarrollar el registro en el portal web para ponernos en contacto con el Usuario y resolver todas las dudas surgidas acerca de nuestros productos.  

 - Gestión, administración y entrega de los productos solicitados por el cliente. Usamos la información del cliente o interesado para proceder a la venta, entrega, facturación e información de los productos solicitados , así como llevar a cabo las comunicaciones necesarias para la finalidad objeto de tratamiento. Dichas comunicaciónes serán llevadas a cabo a través de medios electrónicos (sms, correo electrónico, mensajería de texto o teléfono).

 - Gestionar y enviar información comercial sobre productos y servicios ofrecidos por RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, a través de medios electrónicos (correo electrónico, SMS, mensaxes de texto, web, teléfono, etc.) e medios postais.

 - Responder al ejercicio de derechos, consultas y reclamaciones.

TEMPORAL  "¿Canto tempo manterá os seus datos?"

 - Los datos personales proporcionados para la venta de nuestros productos se conservarán el tiempo exigido legalmente, al menos mientra se mantega algún tipo de relación contractual o de negocio entre el Usuario y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA y no se solicite su supresión por parte del Usuario. Cuando no sean necesarios se mantendrán por el periodo de prescripción de las acciones nacidas del tratamiento, a partir de la última confirmación de interes o última transacción o comunicación (6 años a efectos mercantiles según el artículo 30 del Código de Comercio, para documentación, justificantes, facturas, contratos, albaranes etc. 1 año según la Ley  34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), para datos de tráfico relativos a correos electrónicos y datos aportados a través del sitio web. 1 año según el artículo 5 de la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones, para datos relativos a llamadas enviadas o recibidas por telefonía fija y móvil. Otros plazos de conservación según disposiciones en la normativa vigente de aplicación). Dichos plazos aumentarán más allá de la prescripción establecida, manteniendo dichos datos debidamente bloqueados, sin darle ningún uso salvo el expuesto a continuación, si dichos datos fuesen necesarios para la gestión de impagos, ejercicio o defensa de reclamaciones o para las acciones necesarias derivadas de algún tipo de reponsabilidad judicial, legal o contractual de su tratamiento, que deba ser atendida y para lo cual sea necesaria su recuperación.

 - Los datos recopilados para el envío de comunicaciones comerciales se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

 - Los datos recopilados a través del formulario de contacto del portal web serán conservados durante 30 días para dar respuesta a preguntas formuladas acerca de nuestros productos.

 - Los datos de cuentas de acceso a nuestro portal se conservarán hasta que el interesado revoque su consentimiento.

Durante o tempo de almacenamento, os datos manteranse bloqueados e baixo estritas medidas de seguridade.

Transcurridos dichos plazos los datos personales se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.

LEGITIMACIÓN  "Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?"

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais é, no seu caso:

- Cumprimento dunha obriga legal: A xestión das coleccións e a emisión de recibos ou facturas de vendas a clientes ou partes interesadas baséase nunha obriga legal.

-Execución do contrato: la base legal del tratamiento de los datos personales del interesado o cliente, en relación la venta de nuestros productos, es la ejecución de un contrato de compra venta o solicitud de un pedido aceptado, el consentimiento expreso del interesado o cliente, o el interés legítimo debido a la relación contractual o de negocio que haya con él,  solicitado a petición de él. En este sentido, el cliente o interesado está obligado a facilitar los datos que sean necesarios para efectuar dichas operaciones.

Todos los tratamientos derivados de la venta de nuestros productos solicitados por el cliente, tienen de base legal indicada anteriormente entre RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA y el cliente o interesado. Entre dichos tratamientos se encuentran la gestión administrativa, entrega de productos solicitados y comunicaciones necesarias para llevar a cabo la finalidad objeto de tratamiento.

La retirada del consentimiento al tratamiento de datos personales, aportados por el interesado para la venta de nuestros productos,  condicionarála relación contractual o de negocio establecida con RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarla a traves del correo electrónico riosa@riosa.com.

-Contido da parte interesada:

En relación con las siguientes finalidades, la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por consentimiento del mismo.

 • A xestión, administración e entrega dos produtos solicitados polo cliente baséase no consentimento do interesado. Neste consentimento do tratamento de datos, todas as comunicacións necesarias entre o interesado ou o cliente e RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, por medios electrónicos (correos electrónicos, mensaxes de texto, web, SMS) e por teléfono, para efectuar a venda dos produtos solicitados.

 • Resposta ao exercicio de dereitos, consultas e reclamacións polo interesado.
 • Envío de comunicacións comerciais de produtos e servizos por medios electrónicos

 • La resolución de dudas yconsultas formuladas a través del portal web

La retirada del consetimiento expreso para llevar a cabo las finalidades descritas no condicionará la relación contractual entre el interesado y RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Dicha retirada del consentimiento podrá comunicarlaa través del correo electrónico riosa@riosa.com

-Interés legítimo del Responsable:

En este caso la base legal del tratamiento de los datos personales del cliente o interesado será por interés legítimo del Responsable, con objeto de reclamar o emprender acciones legales necesarias para defender los derechos e intereses legítimos del mismo.

  RECIPIENTES"A que destinatarios se comunicarán os seus datos?"

  Os datos persoais do interesado poderán ser comunicados aos seguintes destinatarios:

  -Empresas del grupo del Responsable con fines administrativos y de gestion.

  -Administraciones públicas y organismos públicos (Hacienda, Administración de Justicia, etc) o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando así lo exija alguna norma o ley o fuese necesario para la protección legal dlos intereses legítimos del Responsable a efectos del cumplimiento de la ley.

  -Banks e empresas financeiras que operan prestando servizos financeiros a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, co único propósito de proporcionar estes servizos e excluír o uso dos seus datos para calquera actividade empresarial non relacionada.

  -Correos, axencias de transporte, empresas de loxística e empresas de mensaxería que operan prestando servizos RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, co único propósito de proporcionar estes servizos e excluír o uso dos seus datos para calquera actividade empresarial non relacionada.

  - Laboratorios de análise de produtos e calidade contratados para prestar servizos RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., co único propósito de proporcionar estes servizos e excluír o uso dos seus datos para calquera actividade empresarial non relacionada.

  - Avogados, avogados, consultores e consultores que prestan servizos RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA., co único propósito de proporcionar estes servizos e excluír o uso dos seus datos para calquera actividade empresarial non relacionada.

  Transferencias Internacionales de Datos, en el caso de que existan comunicaciones a través de mensajería de texto. En concreto:

  • WHATSAPP: amparado en el acuerdo EU-US Privacy Shield (acuerdo llamado "escudo protector de privacidad" al que se suscriben empresas de EEUU). Información disponible en: https://www.privacyshield.gov/list .Para comunicarnos a través de WhatsApp, falicitaremos el número de telefóno del interesado o cliente a WhatsApp Inc. para comprobar que es usuario de este servicio. El cliente o usuario debería revisar la configuración y la política de privacidad de WhatsApp para obtener información más detallada sobre el uso que hace WhatsApp de los datos personales de los usuarios que utilizan sus servicios.

  DEREITOS"Cales son os teus dereitos cando nos facilitas a túa información?"

  Calquera ten dereito a obter unha confirmación sobre se RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA Estamos a tratar ou non datos persoais que lle afecten.

  Dereito de acceso, rectificación e eliminación: as persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a corrección de datos imprecisos ou, no seu caso, solicitar a súa eliminación cando, entre outras razóns, os datos xa non sexan necesarios para os fins recollidos. .

  Dereito de limitación: en determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

  Dereito de oposición: En determinadas circunstancias e por razóns relacionadas coa súa situación particular, os interesados poden opoñerse ao tratamento dos seus datos. Polo tanto, RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA deixar de procesar os datos, agás por razóns lexítimas convincentes, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

  Cando o tratamento de datos persoais estea dirixido ao marketing directo, o interesado terá dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, incluída a elaboración de perfís relacionados con devandito marketing.

  Dereito á portabilidade de datos: o interesado poderá solicitar a portabilidade dos seus datos a outro responsable de datos, caso no que se realizará sempre que o tratamento estea baseado no consentimento legal, o tratamento sexa automatizado e transmítese desde o responsable ao responsable cando sexa técnicamente posible.

  Dereito de retirar o consentimento, sen afectar a legalidade do tratamento con base no consentimento previo á súa retirada.

  Dereito para presentar unha reclamación ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Para contactar con dicha Autoridad de Control puede hacerlo a través de su página web www.agpd.es.

  Exercitar estes dereitos, el interesado tiene a su disposición una serie de modelos o formularios uicados en www.aepd.es/regalamento/derechos  y deberá de dirigirlos a RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA riosa@riosa.com

  Opcionalmente, o interesado tamén pode contactar coa AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS ESPAÑOLES (www.agpd.es) para solicitar información sobre estes dereitos.

  Para procesar a solicitude de exercicio de dereitos, podemos solicitarlle que probe a súa identidade por fotocopia do seu DNI.

  OTRA INFORMACIÓN

  RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA  guardará secreto profesional de toda información que afecte a los datos, almacenándolos con la debia confidencialidad y utilizándolos únicamente para los fines concretos para los que fueron facilitados. Así mismo adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el acceso no autorizado o el procesamiento ilegal de datos personales, así como contra la pérdida o destrucción accidental  de los mismos. La información es confidencial, privilegiada y tratada sólo por las personas que, como usuarios autorizados, tienen acceso a los datos personales, quedando totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información tratada.


  POLÍTICA DE COOKIES

  1. Uso de cookies

  O portal web www.riosa.com e todos os seus subdominios (SUBDOMINIO.riosa.com), propiedade de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, usa cookies.

  As cookies son ficheiros que se descargan no seu ordenador cando accede a determinadas páxinas web. As cookies permiten, entre outras cousas, unha páxina web para almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou o seu equipo e, dependendo da información que conteñan e da forma en que usan o seu equipo.

  Ademais, melloran o seu proceso de navegación, xa que permiten que o sitio web ofreza aos usuarios información que poida ser de interese dependendo do uso que se faga, o contido da mesma.

  Se non desexa recibir cookies, configure o seu navegador de internet para que poida borralas do disco duro do seu ordenador, bloquealas ou avisar se están instalados. Para continuar sen cambios na configuración das cookies, simplemente continúa na páxina web.

  2. Consentimento

  As cookies que almacenamos non almacenan ningún dato persoal, nin ningún tipo de información que poida identificalo, a non ser que queira rexistrarse voluntariamente para utilizar os servizos que proporcionamos ou recibimos información comercial, ofertas, promocións e contido. do seu interese.

  Ao navegar e continuar na nosa páxina web, indícalle que está a aceptar o uso das cookies mencionadas anteriormente e nas condicións contidas nesta política de cookies. Se non estás de acordo, envía un correo electrónico a riosa@riosa.com.

  3. Tipos e finalidade das cookies

  As cookies, dependendo da súa permanencia, poden clasificarse como:

  • Cookies de sesión: caduca cando o usuario pecha o navegador.

  • Cookies persistentes: caducan en función cando se cumpre o obxectivo para o que serven (por exemplo, para que o usuario permaneza identificado na páxina web e nos servizos do mesmo ou cando sexan eliminados manualmente).

  As cookies segundo o seu propósito poden clasificarse como segue:

  • Cookies de rendemento (técnicas e personalización): este tipo de cookies recordan as súas preferencias para as ferramentas que se atopan nos servizos, polo que non ten que reconfigurar o servizo cada vez que nos visita. Como exemplo, esta tipoloxía inclúe: axustes de volume de reprodutores de son ou vídeo e velocidades de transmisión de vídeo compatibles co seu navegador.

  • Cookies de localización xeográfica: estas cookies utilízanse para coñecer o país no que se atopa cando se solicita un servizo. Esta cookie é completamente anónima e só se usa para axudar a guiar o contido á súa localización.

  • Cookies de rexistro (técnicas e personalización): as cookies de rexistro xéranse unha vez que o usuario rexistrou ou abriu posteriormente a súa sesión e utilízase nos servizos cos seguintes obxectivos:

  • Manter o usuario identificado para que, se se peche un servizo, o navegador ou o ordenador e noutro momento ou outro día, volva a entrar no servizo, permanecerá identificado, o que facilitará a navegación sen ter que volver identificarse. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario preme a función de "pechar sesión" para que esta cookie sexa eliminada e a próxima vez que ingrese ao servizo o usuario deberá iniciar sesión para ser identificado.

  • Comprobe se o usuario está autorizado a acceder a determinados servizos, por exemplo, para participar nun concurso.

  • Cookies de Analytics: cada vez que un usuario visita un servizo ou información no sitio web ou unha ferramenta dun provedor externo (Google Analytics, Comscore e similares que se poden engadir a esta lista no caso de que varían en relación ás actuais) xera unha cookie analítica na computadora do usuario. Esta cookie só xerada durante a visita servirá nas visitas futuras aos servizos do sitio web para identificar o visitante de forma anónima. Os principais obxectivos que se perseguen son:

  • Permitir a identificación anónima dos usuarios de navegación a través das cookies (identifica dispositivos e navegadores, non persoas) e, polo tanto, a contabilización aproximada do número de visitantes ea súa tendencia no tempo.

  • Identifique de forma anónima os contidos máis visitados e, polo tanto, máis atractivo para os usuarios.

  • Saber se o usuario que accede é novo ou se repite. Importante: a non ser que o usuario decide rexistrarse en calquera servizo ou contido do sitio web, a cookie nunca se asociará a ningún dato persoal que poida identificalo. Estas cookies só se empregarán con fins estatísticos que axudan a optimizar a experiencia do usuario no sitio web.

  • Cookies de publicidade propias: son as que nos permiten xestionar de forma eficaz os espazos publicitarios dos nosos sitios web, adaptando o contido do anuncio ao servizo solicitado, así como o uso que se fai do sitio web. Grazas a eles podemos coñecer os seus hábitos de navegación en Internet e mostrarlle publicidade relacionada co seu perfil de navegación.

  • Cookies publicitarias de terceiros: ademais da publicidade xestionada polo sitio web nos seus contidos ou servizos, pode ofrecer aos seus anunciantes a opción de publicar anuncios a través de terceiros ("AdServers"). Deste xeito, estes terceiros poden almacenar as cookies enviadas a partir dos contidos do sitio web desde os navegadores dos usuarios, así como acceder aos datos almacenados nel.

  4. Como bloquear ou eliminar as cookies instaladas

  Pode permitir, bloquear ou eliminar as cookies instaladas no seu ordenador configurando as opcións do seu navegador. Podes atopar información sobre como facelo, en relación cos navegadores máis comúns, nos enlaces que se inclúen a continuación:

  Explorador: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Deletecookies

  Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

  Non obstante, informámosche da posibilidade de que a desactivación de calquera cookie impida ou impida a navegación ou a prestación dos servizos ofrecidos no sitio web.

  Todos os cambios que realices na configuración do teu navegador en relación coas cookies do sitio web gardaranse ata que decidas facer novas modificacións.

  Se queres eliminar as cookies de aceptación da política do teu navegador, podes descargala usando a seguinte ligazón.

  Eliminar cookies

  5. Modificacións

  O portal web www.riosa.com e todos os seus subdominios, propiedade de RIOSA-REFINACIÓN INDUSTRIAL OLEÍCOLA, SA, Pode modificar esta política de cookies segundo os requisitos legais ou para adaptar esta política ás instrucións emitidas pola Axencia Española de Protección de Datos.

  Por esta razón, aconsellamos aos usuarios que o visiten periodicamente. Cando se producen cambios significativos nesta política de cookies, os usuarios serán avisados a través da web ou por correo electrónico a usuarios rexistrados.

  6. Lista de cookies utilizadas

  CookieEscribaDuraciónDescrición
  GApersistente1 ano
  GATsesión1 hora
  GIDsesión1 día
  Google Analyticsterceiro180 días
  Google Doubleclikterceiro380 días
  Política de cookies vistapersistente1 ano

  Levamos niveis de calidade nos que outros non poden alcanzar