Υπενθύμιση GPS (ή δείκτης Espuny)

hec Προϊόντα

Στους ενημερωτικούς μας πίνακες εμφανίζονται οι gps κάθε ποιότητας. Αυτός ο δείκτης είναι το πιο ακριβές και κατάλληλο μέτρο της ακορεστότητας του λίπους (gps = βαθμός διόγκωσης). Αλλά πώς υπολογίζεται; Το% του κάθε ακόρεστου λιπαρού οξέος πολλαπλασιάζεται με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των διπλών δεσμών .- Όλα αυτά τα προϊόντα προστίθενται μαζί και ...