termes legals


En aquesta pàgina podrà trobar els acords legals referents a l'ús d'aquest portal web i el tractament de dades.

Si us plau tingui en compte per als termes legals la traducció es proporciona només com a informació. Els termes legals vàlids són els de la versió en espanyol.
· Dades de l'empresa
· Condicions d'ús
· Protecció de dades
· Política de privacitat
· Política de cookies


DADES DE L'EMPRESA


Nom de la societat:
RIOSA - Refinació Industrial Oleícola SA

CIF:
ESA23008238

Domicili social:
Barriada del Pont sn
23450 Ibros
ESPANYA

Inscripció al registre:
Registre Mercantil de Jaén
Inscripció del 26 de juny del 1965
Tom 41, Llibre 8è, Foli 38, Secció 3ª, Fulla 85, Inscripció 1ª


CONDICIONS D'ÚS

El responsable d'aquesta pàgina web és RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, Societat inscrita al Registre Mercantil de Jaén el 26 de juny de l'1965 (Tom 41, Llibre 8è, Foli 38, Secció 3ª, Fulla 85, Inscripció 1ª), amb CIF ESA23008238 I domicili social a BARRIADA DEL PONT, S / N - 23450 - IBROS (JAÉN)

També pot contactar amb RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA a través de la següent adreça de correu electrònic riosa@riosa.com, web www.riosa.com, telèfon +34 953692000.

RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la LSSI-CE la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

GLOSSARI

 • servidor: Maquina proveïda de maquinari i programari, capaç d'atendre peticions d'un client i respondre-les en concordança.

 • programari: Suport lògic d'un sistema informàtic.

 • galetes: Fitxers que les pàgines web guarden en els dispositius dels usuaris mentre naveguen per la seva web, on s'emmagatzema certa informació destinada a millorar la navegació i ús dels serveis.

 • portal: Domini d'internet compost per múltiples pàgines web amb diferents adreces.

 • URL: (D'anglès, Uniform Resource Locator) fan referència a l'adreça que identifica un contingut penjat a Internet.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de www.riosa.com i de les seves subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com). inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona ( "Usuari") Que accedeixi a la web www.riosa.com, oa un dels seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal www.riosa.com

El domini registrat (des d'ara Portal, lloc web, adreça web) riosa.com és titularitat de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, Qui té concedit l'ús exclusiu dels mateixos.

El portal oficial de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA és www.riosa.com que té com a objecte el facilitar la difusió, adquisició i coneixement de les activitats que l'empresa realitza, així com dels productes i serveis que s'ofereixen al públic en general.

L'ús, navegació, registre i qualsevol altra activitat que impliqui l'accés als esmentats llocs web s'entén com la plena, expressa i conscient acceptació de les presents condicions, sense perjudici que puguin aplicar-se altres específiques per a la correcta i completa prestació dels serveis que requereixen d'informació afegida.

En qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l'empresa pot efectuar modificacions, afegits, correccions, eliminacions i actualitzacions de la presentació o configuració d'aquest o qualsevol dels dominis de què és titular i els seus subdominis.

Cada modificació serà convenient indicada en els propis portals, indicant la versió web i la data de modificació per difondre aquesta informació entre els usuaris, per als que és convenient comprovar l'exactitud i / o vigència d'aquestes condicions.

DADES PERSONALS que recollim i COM HO FEM

llegir Política de Privacitat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars.

 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.

 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris no autorizadospor els legítims titulars.

En la utilització del portal, www.riosa.com, i de tots els seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com) L'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA SA. o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web o el portal.

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA SAno pot garantir la inexistència de virus o altres elements al portal www.riosa.com o en algun dels seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com) que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En el cas que l'usuari causés danys a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA oa tercers per fer mal ús del portal web, RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA quedarà exclòs de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l'Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se i mantindrà íntegrament indemne RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA mitjançant el portal www.riosa.com o algun dels seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.compoden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, Assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i el portal www.riosa.com, inclosos els seus subdominis, utilitza un canal segur (https), I les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols SSL, TLS o similars, Per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

RECLAMACIONS

RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a riosa@riosa.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del portal de www.riosa.com i de tots els seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com). En cas contrari, l'Usuari infractor assumirà totes les responsabilitats directes i indirectes que poguessin derivar-se.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del contingut del portal web, domini i els seus subdominis (esmentats sense caràcter exhaustiu), com el text, programari, codi de programació, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast , fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a riosa@riosa.com indicant:

 • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.

 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines del portal web www.riosa.com, Podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L'únic objecte dels enllaços és proporcionar a l'Usuari la possibilitat d'accedir a aquests enllaços.

RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l'Usuari per accés a aquests enllaços.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs Externs està subjecta a les polítiques de privacitat que s'utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a la política de privacitat de www.riosa.com. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d'altres llocs web.

No obstant això, els hiperenllaços a llocs externs han de respectar les següents condicions:

 • La pàgina web enllaçada no contindrà informacions o qualsevol altre contingut que es puguin considerar siguin contraris a l'ordre públic o vulneradors de drets, ni tampoc els que es consideren il·lícits, discriminatoris, o vulneradors de principis ètics comunament acceptats.

 • No es garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que la pàgina web de destí de l'enllaç pugui oferir, assumint l'usuari les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a aquest sense que es pugui responsabilitzar de cap manera a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA. , Tal com s'indica en l'apartat Responsabilitats.

 • RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA pot sol·licitar en qualsevol moment la retirada d'enllaços externs al seu portal web www.riosa.com oa qualsevol de les seves pàgines o subdominis, i en general qualsevol enllaç extern a una adreça sota el seu domini principal riosa.com, Sense necessitat d'al·legar cap causa, retirada que s'ha de fer de forma immediata tan aviat com es rebi la notificació.

L'Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d'enllaç des d'un lloc web extern al portal www.riosa.com haurà d'obtenir l'autorització prèvia i escrita de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA i el propietari del lloc en el qual s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA dels seus continguts o serveis

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'usuari expressament declara que els equips des dels quals s'accedeix estan proveïts de maquinari i programari original, amb la seva corresponent llicència d'ús. Igualment, manifesta que té implementades i actives les degudes mesures de seguretat i que tots els programaris instal·lats en els dispositius que permetin l'accés i / o ús del portal es troben actualitzats a l'última versió alliberada pel llicenciatari i / o fabricant. Qualsevol error o dany que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes condicions és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

 • L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;

 • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

L'usuari és conscient, entén i reconeix que sobre ell recau en exclusivitat la responsabilitat de l'accés i / o ús de la informació continguda en els portals de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA., I queda prohibida qualsevol derivació de responsabilitat per aquesta acció.

RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats que permeti a tercers la publicació independent de contingut. A títol il·lustratiu, sense que s'entenguin com a llista tancada, s'entén com a tals publicacions en RR.SS., Xats, Blocs, comentaris, fòrums, etc. RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA no es responsabilitza de les respostes o respostes realitzades a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en la seva pàgina web, no podent derivar cap efecte jurídic vinculant en cap cas.

En compliment del que disposa la LSSI, RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA col·labora de forma activa amb autoritats i forces de seguretat en el bloqueig i / o retirada, o qualsevol altra acció que compti amb autorització administrativa o judicial, de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació internacional, nacional espanyola, drets de tercers, moral i ordre públic.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de JAEN.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.riosa.com, Si us plau dirigiu-vos a riosa@riosa.com.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE   "Qui és el responsable del tractament de les seves dades?"

Identitat del responsable del tractament: RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA ESA23008238

Nom i cognoms del Representant Legal: HUGO ESPUNY CAMACHO

Adreça postal: BARRIADA DEL PONT, S / N - 23450 - IBROS (JAEN)

telèfon: +34 953692000

Correu Electrònic: riosa@riosa.com

FINALITAT"Amb quina finalitat tractem les seves dades?"

Les dades personals de l'interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui:

-Gestió, administració i lliurament dels productes sol·licitats pel client. Fem servir la informació del client o interessat per a procedir a la venda, lliurament, facturació dels productes sol·licitats i informar a través de mitjans electrònics (SMS, correu electrònic, missatgeria de text o telèfon) de la situació de la seva comanda o altra informació rellevant a la venda.

Gestionar i enviar informació comercial sobre productes i serveis oferts per RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, A través de mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, missatgeria de text, web, telèfon, etc.) i mitjans postals.

Respondre a l'exercici de drets, consultes i reclamacions.

Les dades de navegació com ara adreces IP d'origen, programari de navegació emprat, pàgines accedides o estadístiques d'accés, emmagatzemats en els fitxers de registre del servidor web, seran tractades amb les següents finalitats:

- Seguiment de funcionament del portal web i anàlisi d'errors del servei.

- Estadístiques d'accés i ús dels recursos per millorar la qualitat del servei. 

TEMPORALITAT "Per quant de temps es conservaran les seves dades?"

-Les dades personals proporcionades per a la venda dels nostres productes, es conservaran el temps exigit legalment. El dit termini augmentarà, si les dades dels interessats fossin necessaris per a la gestió de reclamacions, impagaments i altres assumptes d'interès.

-Les dades recopilades per a l'enviament de comunicacions comercials, es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.

-Les dades de comptes d'accés al nostre portal es conservaran fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.

Durant el temps d'emmagatzematge les dades seran conservades bloquejats i sota estrictes mesures de seguretat. 

LEGITIMACIÓ  "¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?"

La base legal per al tractament de les seves dades personals és, segons apliqui:

-Compliment d'una obligació legal: la gestió de cobraments i l'emissió de rebuts o factures de venda als clients o interessats es basa en una obligació legal.

-Execució del contracte: la base legal del tractament de les dades personals de l'interessat o client per a la venda dels nostres productes, és l'execució d'un contracte. En aquest sentit, l'interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a efectuar la venda.

Tots els tractaments derivats de la venda dels nostres productes sol·licitats pel client, tenen de base legal el mateix contracte signat entre RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA i el client.

-Consentiment de l'interessat:

En relació amb les següents finalitats, la base legal del tractament de les dades personals del client serà per consentiment

 • La gestió, administració i lliurament dels productes sol·licitats pel client està basat en el consentiment de l'interessat. En aquest consentiment de tractament de dades, també s'inclouen totes les comunicacions necessàries entre l'interessat o client i RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, A través de mitjans electrònics (correus electrònics, missatgeria de text, web, SMS) i telefònics, per a efectuar la venda dels productes sol·licitats.

Tots els tractaments derivats de la venda dels nostres productes tenen de base legal el consentiment exprés i inequívoc de l'interessat (client).

 • L'enviament de comunicacions comercials de productes i serveis a través de mitjans electrònics

 • Resposta a l'exercici de drets, consultes i reclamacions per part de l'interessat.

DESTINATARIS"A què destinataris es comunicaran les seves dades?"

Les dades personals de l'interessat podran ser comunicats als següents destinataris:

-Administracions públiques i organismes públics quan així ho exigeixi alguna norma (Hisenda, Administració de Justícia, etc)

-Bancs i empreses financeres que operen prestant serveis financers a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, Amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent l'ús de les seves dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

-Correus, agències de transport, empreses logístiques i empreses de missatgeria que operin prestant serveis a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, Amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent l'ús de les seves dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

-Laboratoris d'anàlisi de productes i qualitat contractats per prestar serveis a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA., Amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent l'ús de les seves dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

-Advocats, procuradors, consultors i assessories que presten serveis a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA., Amb l'única finalitat de prestar aquests serveis i excloent l'ús de les seves dades per a qualsevol activitat comercial no relacionada.

Transferències Internacionals de Dades, en el cas que hi hagi comunicacions a través de missatgeria de text. En concret:

-WHATSAPP: emparat en l'acord EU-US Privacy Shield (acord anomenat "escut protector de privacitat" a què es subscriuen empreses dels EUA). Informació disponible en: https://www.privacyshield.gov/list

DRETS"Quins són els seus drets al facilitar les seves dades?"

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Dret d'accés, rectificació i supressió: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

Dret de limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Dret d'Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Per tant, RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte la màrqueting directa, l'interessat tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb l'esmentada màrqueting.

Dret a la portabilitat de les dades: l'interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament, en aquest cas es farà sempre que el tractament estigui basat en el consentiment lícit, el tractament sigui automatitzat i es transmetran de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Dret a retirar el consentiment, Sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Dret a presentar una reclamació davant l'AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES, quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Per contactar amb aquesta Autoritat de Control pot fer-ho a través de la seva pàgina web www.agpd.es.

Per exercir aquests drets, L'interessat podrà dirigir-se a RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA riosa@riosa.com

Opcionalment, l'interessat pot dirigir-se també a l'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (www.agpd.es) Per sol·licitar informació sobre aquests drets.

Per tramitar la sol·licitud d'exercici de drets, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat mitjançant fotocòpia del seu DNI.


POLÍTICA DE COOKIES

1. Ús de les cookies

El portal web www.riosa.com i tots els seus subdominis (SUBDOMINIO.riosa.com), titularitat de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, utilitza cookies.

Les cookies són fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d'altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip.

A més, milloren el seu procés de navegació, ja que permeten que la pàgina web ofereixi a l'usuari informació que pot ser del seu interès en funció de l'ús que realitzi, del contingut de la mateixa.

En cas de no voler rebre cookies, si us plau configuri el seu navegador d'Internet, perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloc o l'avisi en cas d'instal·lació de les mateixes. Per continuar sense canvis en la configuració de les galetes, simplement continuï en la pàgina web.

2. Consentiment

Les cookies que emmagatzemem no emmagatzemen dada personal, ni cap tipus d'informació que pugui identificar-lo, llevat que vulgui registrar-se, de forma voluntària per tal d'utilitzar els serveis que posem a la seva disposició o de rebre informació comercial, ofertes, promocions i continguts del seu interès.

En navegar i continuar en la nostra pàgina web ens indica que està consentint l'ús de les galetes per a poder enunciades, i en les condicions contingudes en la present política de cookies. En cas de no estar d'acord enviï un correu electrònic a riosa@riosa.com.

3. Tipus i finalitat de les cookies

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden classificar-se en:

 • Cookies de Sessió: expiren quan l'usuari tanca el navegador.

 • Galetes persistents: expiren en funció quan es compleixi l'objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l'usuari es mantingui identificat a la pàgina web i en els serveis de la mateixa o bé quan s'esborren manualment).

Les galetes en funció del seu objectiu poden classificar-se de la següent manera:

 • Galetes de rendiment (tècniques i de personalització): Aquest tipus de galetes recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, de manera que no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè ens visita. A tall d'exemple, en aquesta tipologia s'inclouen: ajustaments de volum de vídeos o so i les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador.

 • Galetes de geo-localització: Aquestes galetes són utilitzades per esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta galeta és totalment anònima, i només s'utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.

 • Galetes de registre (tècniques i de personalització): Les galetes de registre es generen un cop que l'usuari s'ha registrat o posteriorment ha obert la sessió, i s'utilitza en els serveis amb els següents objectius:

 • Mantenir a l'usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l'ordinador i en un altre moment o un altre dia, torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l'usuari prem la funcionalitat "tancar sessió" de manera que aquesta Cookie s'elimina i la propera vegada que entri al servei l'usuari haurà d'iniciar sessió per estar identificat.

 • Comprovar si l'usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.

 • Galetes de Analítiques: cada vegada que un usuari visita un servei o informació de la pàgina web o una eina d'un proveïdor extern (Google Analytics, Comscore i similars que podran afegir-se a aquest llistat en cas que variïn en relació amb els actuals) genera una cookie analítica en l'ordinador de l'usuari. Aquesta galeta que només es genera en la visita, servirà en properes visites als serveis de la pàgina web per identificar de forma anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

 • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de les cookies (identifica dispositius i navegadors, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.

 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris.

 • Saber si l'usuari que està accedint és nou o repeteix visita. Important: llevat que l'usuari decideixi registrar-se en algun servei o contingut de la pàgina web, la galeta mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l'optimització de l'experiència dels usuaris a la pàgina web.

 • Galetes Publicitàries Propies: Són aquelles que ens permeten gestionar eficaçment els espais publicitaris dels nostres llocs web, adequant el contingut de l'anunci al servei sol·licitat així com l'ús que es faci del lloc web. Gràcies a elles podem conèixer els teus hàbits de navegació a Internet i mostrar-publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

 • Galetes Publicitàries de Tercers: a més de la publicitat gestionada per la pàgina web en els seus continguts o serveis, podrà oferir als seus anunciants l'opció de servir anuncis a través de tercers ( "AdServers"). D'aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar galetes enviades des dels continguts de la pàgina web procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

4. Com bloquejar o eliminar les cookies instal·lades

Pot vostè permetre, bloquejats o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Podeu trobar informació de com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els links que s'inclouen a continuació:

Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrarcookies

safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

L'informem, però, de la possibilitat de que la desactivació d'alguna galeta impedeixi o dificulti la navegació o la prestació dels serveis oferts a la pàgina web.

Tots els canvis que realitzi en la configuració del seu navegador en relació amb les galetes per al lloc web es guardaran fins que decideixi realitzar nous canvis.

SI vol eliminar les galetes d'acceptació de la política del seu navegador pot acerlo usant el següent enllaç.

delete galetes

5. Modificacions

El portal web www.riosa.com i tots els seus subdominis, titularitat de RIOSA-refinació industrial OLEÍCOLA, SA, pot modificar aquesta política de cookies en funció d'exigències legals, o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que la visitin periòdicament. Quan es produeixin canvis significatius en aquesta política de cookies, es comunicarà als usuaris bé mitjançant el web o mitjançant correu electrònic als usuaris registrats.

6. Llista de cookies utilitzades

cookieTypeDurationDescripció
GApersistent1 any
GATsession1 hour
GIDsession1 day
Google Analiticsthird party180 days
Google Doubleclikthird party380 days
Viewed Cookie Policypersistent1 any

Portem els nivells de qualitat on els altres no poden arribar