Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformitat amb els preceptes legals i estatutaris, convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc al domicili social, situat a Barriada del Pont, s/n, a Ibros, Jaén, el dia 30 d'abril de 2021 a les deu del matí, i el dia següent a la mateixa hora en segona convocatòria, amb el següent

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Ratificació de la constitució de la Junta General Ordinària, de lOrdre del Dia, així com dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segundo: Modificación del «Artículo 13 Convocatoria Junta General » de los Estatutos sociales.

Tercer: Adaptació de la pàgina web corporativa.

Cambra: Aprovació, si escau, de la gestió de lòrgan dadministració de lentitat, corresponent a lexercici tancat el 31 doctubre de 2020.

Cinquè: Aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l'exercici tancat el 31 d'octubre de 2020.

Sisè: Aprovació, si escau, de la Proposta d'Aplicació del resultat de l'exercici esmentat.

Setè: Ratificar la retribució dels Administradors.

Vuitè: Lectura i aprovació de l'acta.

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC).

Així mateix, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar, al domicili social, el text íntegre de la modificació estatutària proposada i informe justificatiu de la mateixa d'acord amb l'article 287 del TRLSC.

A Ibros, a 22 de març de 2.021.

El secretari no conseller, Manuel José Blesa de la Parra.