Convocatòria de la Junta General Ordinària d'Accionistes

hec Anuncis

El Consell d'Administració de RIOSA-REFINACIÓ INDUSTRIAL OLEICOLA SA., de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barriada del Puente, s/n, en Ibros, Jaén, el día 30 de Abril de 2018 a las 10:00 horas, con el siguiente,

 ORDRE DEL DIA:

Primer: Ratificació de la constitució de la Junta General Ordinària, de lOrdre del Dia, així com dels càrrecs de President i Secretari de la mateixa.

Segundo: Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Tercero: Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/10/2017.

Cuarto: Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto: Ratificar la retribución de los Administradores.

Sisè: Lectura i aprovació de lacta. 

Es fa constar el dret dels accionistes a sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta o verbalment durant aquesta, els informes o aclariments que estimin necessaris sobre els assumptes compresos a l'Ordre del Dia, a l'Òrgan d'Administració, qui els proporcionarà oralment o per escrit, d'acord amb el moment i la naturalesa de la informació sol·licitada d'acord amb l'article 197 del Text refós de la Llei de societats de capital.

En Ibros, a 29 de Marzo de 2.018.

El President del Consell d'Administració, Don Hugo L. Espuny Camacho.